Sökning: "halvklass"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet halvklass.

 1. 1. Gruppstorlek i musikundervisning : Hur musiklärares didaktiska val påverkas av undervisning i hel- kontra halvklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Svedmyr; Malin Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Helklass; halvklass; gruppstorlek; musikundervisning; läroplan; individanpassning; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Den här undersökningen behandlar ämnet gruppstorlek och hur musiklärares didaktisk val påverkas av gruppstorlekarna hel- och halvklass. Undersökningens underlag bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer med musiklärare verksamma i grundskolan som arbetar eller har arbetat både i hel- och halvklass. LÄS MER

 2. 2. Ensembleundervisning på högstadiet : Hur beskriver musiklärare att de gör?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Lilja; [2018]
  Nyckelord :ensemblespel; bedömning; musikundervisning; planering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur musiklärare planerar, genomför och gör bedömningar av ensemblespel på högstadiet samt vad lärarna anser behövs för musikutrustning i klassrummet. För att uppfylla detta syfte lyfter studien frågor kring lärares planering, genomförande, tidsupplägg, betydelsen av klassrummets resurser samt insamling av bedömningsunderlag och bedömning. LÄS MER

 3. 3. Är explicit undervisning nyckeln till ökad läsförståelse? : En kvalitativ intervjustudie om hur fem lärare i F–3 beskriver sin undervisning i läsförståelse och lässtrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Michaela Hermansson; [2016]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; explicit undervisning; undervisning;

  Sammanfattning : Resultaten av de senaste PIRLS-undersökningarna visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats under senare år. Enligt forskning bör undervisningen vara inriktad på lässtrategier för att elever ska utveckla läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på användning av laborativt material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Levinsson; Jenny Andersson; [2016]
  Nyckelord :Laborativt material; Konkretiserande matematik; Abstrakt matematik; Kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka varför lärare väljer att använda laborativt material samt hur de presenterar och väljer ut material till matematikundervisningen. Undersökningens resultat utgår från sju intervjuer med åtta olika lärare i södra Skåne. LÄS MER

 5. 5. ”Så får dom 60 minuter i simhallen och det var årets simundervisning det.” : en intervjustudie om hur lärare i idrott och hälsa arbetar med simundervisning i grundskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Ekström; [2016]
  Nyckelord :simundervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka hur lärare idrott och hälsa arbetar med simundervisning i grundskolan.Hur bedrivs simundervisningen av lärare?Bedriver undersökta kommun någon form av simundervisning för grundskoleelevernaenligt lärarna?Vad ska eleverna lära sig genom simundervisning enligt lärarna?MetodFyra öppna intervjuer genomfördes med lärare som arbetar med idrott och hälsa för årskurs F-6. LÄS MER