Sökning: "hampa"

Visar resultat 6 - 10 av 29 uppsatser innehållade ordet hampa.

 1. 6. Utformning av ett studentboende sett ur miljö- och tillgänglighetssynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Henrik Forsberg; Lundberg Mattias; [2015]
  Nyckelord :Arkitektur; Bostadsbrist; Byggnadsutformning; Emission; Gestaltning; Hampa; Invändiga material; Isolering; Koldioxid; Miljö; Miljöpåverkan; Planlösning; Plast; Takbeläggning; Tillgänglighet; Trä; Stommaterial; Studentbostad; Svensk standard; U-värde.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder möjligheten av att bygga ett studentboende med fokus på de tillgänglighetskrav som finns enligt Svensk standard samt specifika materials miljöpåverkan. Byggbranschen har en stor negativ påverkan på miljön när det gäller energianvändning. LÄS MER

 2. 7. Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Maria Olsson; [2015]
  Nyckelord :allelopati; baljväxter; hampa; lupin; odlingssystem; växtföljd;

  Sammanfattning : Under år 2007 observerades dålig etablering och svag tillväxt hos blålupin i ett odlingssystemsförsök i Bollerup, Skåne. Förfrukten var hampa. I led med sockerbetor som förfrukt var blålupinetableringen god och visade inga tecken på försämrad uppkomst eller tillväxt. Samma iakttagelse gjordes år 2008. LÄS MER

 3. 8. Investigation on the Use of Intermediate Crops for Anaerobic Digestion as a Renewable Source of Energy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ida Ahlberg; Thais Leidiomara Silva Nilsson; [2015]
  Nyckelord :biofuels; pretreatment; acetic acid; steam pretreatment; sodium hydroxide; kemiteknik; chemical engineering; Mellangrödor; Hemp; White mustard; Oilseed radish; Sudangrass; Hairy vetch; Phacelia; energy; Intermediate crops; Biogas; Anaerobic digestion; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : The eminent dilemma around the relationship between the increasing world population, the need of new fuel sources and environment issues has raised great awareness in the last decades. The European Parliament has set common goals such as the reduction of the greenhouse gases by 20 % by the year of 2020, followed by the requirement of at least 10 % of the fuel has to be biofuel. LÄS MER

 4. 9. Lersten med armering av hampa : Granskning av byggnadsmaterialets tryckhållfasthet, värmeledningsförmåga och ångpermeabilitet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Viktoria Olofsson; Julia Melin; [2014]
  Nyckelord :Lera; lersten; hampa; tryckhållfasthet; värmeledningsförmåga; ånggenomsläpplighet;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport behandlar det alternativa stommaterialet lersten. Lera är ett gammalt och traditionellt byggnadsmaterial vars kunskap och egenskaper har fallit i glömska. Detta har gjort att materialet och dess egenskaper generellt är okänt i dagsläget och problematik uppstår bland annat vid ansökan om bygglov. LÄS MER

 5. 10. : Framtidens alternativ till bomull

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :LISA NILSSON; LI LINDSJÖ; Sara Saand; [2013]
  Nyckelord :Corporate responsibility; sustainability; lyocell; cotton; alternative material;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGUppsatsens titel: Framtidens alternativ till bomullSeminariedatum: 30 maj 2011Kurs: Projektbaserat textilt utvecklingsarbeteFörfattare: Li Lindsjö, Lisa Nilsson, Sara SaandHandledare: Olle HolmuddSyfte: Syftet med arbetet är att upplysa och undersöka vilka textila material som kan vara ett komplement tillbomullsfibern där faktorer som miljö, egenskaperoch pris beaktas.Metod: I steg ett byggdes en teoretisk förståelse med hjälp av faktalitteratur, hemsidor och tidningsartiklar. LÄS MER