Sökning: "handbok kateterspolning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden handbok kateterspolning.

  1. 1. Följsamhet gentemot riktlinjer vid kateterspolning : en observationsstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Linn Bengtsson Akkad; Anna Ringström; [2007]
    Nyckelord :KAD-spolning; KAD-irrigation; handbok; komplikationer; hygien; tillvägagångssätt; observationer; handbook; complications; hygiene; material; way of execution; observations;

    Sammanfattning : Efterföljs handbokens riktlinjer vid kateterspolning? En observationsstudie om följsamheten kring Handbokens riktlinjer och hygienrutiner vid kateterspolning. Patienter med urinkatetrar är frekvent förekommande inom stora delar av vården och är därför något som vårdpersonalen kommer i kontakt med. LÄS MER