Sökning: "handelns strukturomvandling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden handelns strukturomvandling.

 1. 1. Köpbeteende i integrerade handelskanaler : En kvantitativ studie om integrerade handelskanaler & dess påverkan på kundens köp av elektronikprodukter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Hedenström; Nina Jakobsen; [2016]
  Nyckelord :omnichannel; multichannel; Köpbeteende; handelskanaler; elektronikprodukter;

  Sammanfattning : Uppkomsten av internet och smarta teknologier har lett till en strukturomvandling kring kom-munikationen mellan kunder och företag. Internet har inneburit nya handelskanaler så som on-line butik, mobila applikationer med mera. Företag erbjuder således allt fler olika handels-kanaler för att nå ut till kunder. LÄS MER

 2. 2. E-handel- Konkurrent eller komplement för mikroföretag? : En studie om lokala mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Louise Eriksson; Isabelle Önnerberg; [2016]
  Nyckelord :Retail; Business model; Physical store; Integrated system; Omni-Channel; Detaljhandel; Affärsmodell; Fysisk butik; Integrerat system; Omnikanal;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har det skett en strukturomvandling på marknaden gällande detaljhandeln.Strukturomvandlingen har inneburit utveckling av bland annat omnikanaler och e-handelvilket har förändrat företagens affärsmodellsval för att kunna överleva på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Externhandel och minskad klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Linn Grönlund; Anders Åström; [2013]
  Nyckelord :Gång; cykel; kollektivtrafik; externa köpcentrum; externhandel; transporter; trafik;

  Sammanfattning : I Sverige har handeln, sedan 60- och 70-talet, genomgått en omfattande strukturomvandling. Från att ha ägt rum i städernas centrum har den lokaliserats till allt mer perifera lägen - en trend som resulterat i de externa köpcentrum vi ser runt om i landet idag. LÄS MER

 4. 4. Centrum och handel : Mål och förslag för centrum vid regementsområdet i Borås

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Anders Johansson; [2010]
  Nyckelord :Centrum; handel; kommunikationer; strukturomvandling; regemente; Borås; möten; identitet; trafik; köpcentrum; externhandel; barriär; stråk; tillgänglighet; stadsdelscentrum;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att ta fram principer för hur levande centrum kan utformas samt att komma med förslag på hur det kan ske vid regementsområdet i Borås. Det har skett genom att studera handelns utveckling, dess situation idag och det offentliga rummet. LÄS MER

 5. 5. Dagligvaruhandelns strukturomvandling i Gävleregionen (A-region 56)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Martin Boglind; Rikard Espås; [2008]
  Nyckelord :daily retail market; location; structural change; Dagligvaruhandel; lokalisering; strukturomvandling; A-region 56;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dagligvaruhandelns lokalisering och strukturomvandling i Gävleregionen (A-region 56). Att studera dagligvaruhandeln ger en bild av samhällsförändringen över tiden och en föraning av framtida tendenser. LÄS MER