Sökning: "handelsbanken personal"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden handelsbanken personal.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Pålsson; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning; digitalisering; kreditgivningsprocessen; bankers kreditbedömning;

  Sammanfattning : Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsfull kreditgivning : En studie om bankers kreditgivning till företag ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Jarnbo; [2017]
  Nyckelord :responsible lending; bank; credit; corporate financing; risk; environment and sustainability; ansvarsfull kreditgivning; bank; utlåning; företagsfinansiering; risk; miljö och hållbarhet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är något som påverkar oss alla. Om vi inte förändrar vårt sätt att leva kommer vår planet att skadas och vår livsstil dramatiskt att förändras. LÄS MER

 3. 3. Riktlinjer för Pensionering av IT - System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Elwin Marcus; Lehti Emil; [2016]
  Nyckelord :Software Retirement; Software Lifecycle; Legacy Code; Reengineering; Reverse engineering; Mjukvaru pensionering; mjukvaras livscykel; legacy kod; reenginering; reverse engineering;

  Sammanfattning : Retirement of old IT - systems to newer ones has become more up-to-date, due to increases in performance in hardware and new programming languages. Nevertheless for companies it is not uncomplicated how this retirement process is best handled, and there are not many studies covering this phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska banken blir virtuell - en studie av bankanställdas förhållningssätt till e-banking i Länsförsäkringar Skåne, Forex Bank & Handelsbanken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maida Selmanovic; Alexandra Vancea; [2015]
  Nyckelord :Affärsstrategi; e-banking; e-business; virtuella banktjänster; organisationsförändring.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte är att undersöka hur strategier kring e-banking påverkar tre tillfrågade bankers nuvarande banktjänstemän i deras dagliga arbete, för att vidare bygga på den forskning som har gjorts inom e-banking och komplettera forskningen om anställdas förhållningssätt till fenomenet. Metod Studien utfördes med en kvalitativ forskningsstrategi där semi-strukturerade intervjuer via personlig kontakt, samt telefonintervjuer användes för att samla in primärdata. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan traditionell skogsbruksplan och Heureka PlanVis med avseende på kassaflöde : en fallstudie för Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Erik Arén; Erik Leijonhufvud; [2014]
  Nyckelord :skogsfastighet; skogsbruksplanering; nuvärdesoptimering; kreditanalys; likviditet;

  Sammanfattning : Skogsfastigheters skötselprogram är av stor betydelse när det kommer till ekonomiska aspekter som kassaflöden. Genom att nuvärdesoptimera skogskötseln för fem verkliga fastigheter och jämföra resultatet med en skogsbruksplans ekonomiska utfall har skillnader identifierats. LÄS MER