Sökning: "handläggare på migrationsverket"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden handläggare på migrationsverket.

 1. 1. Dröjsmålstalan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Westberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Dröjsmålstalan; Förvaltningsrätt; Myndighetshandläggning; Medborgarskapsärenden; Utvärdering; Snabbhetsperspektiv; Resurs kostnadsperspektiv; God förvaltning; Intervjustudie;

  Sammanfattning : I den nya förvaltningslagen (2017:900) finns ett nytt rättsmedel som i doktrin och förarbeten kommit att kallas för dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan regleras i 12 § förvaltningslagen och bereder enskilda att, för första gången i förvaltningsrättslig historia, föra en talan mot myndigheters långsamma handläggningstider. LÄS MER

 2. 2. "När man är så svag kan vem som helst guida dig att göra vad som helst" : En kvalitativ studie om asylsökandes upplevelser av asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Aya Hasan; [2021]
  Nyckelord :asylum seekers; process; crime; mental health; asylprocess; asylsökande; brottslighet; mental hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera asylsökandes upplevelser om ifall asylprocessen varit brottsgenererande eller ökat den psykiska ohälsan. De kriminologiska teorier som använts för att kunna förklara relationen är stämplingsteorin, strain, och sociala band. LÄS MER

 3. 3. "Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Katja Lindholm; Jolin Piirainen-Olsson; [2020]
  Nyckelord :child marriage; early marriage; Swedish immigration agency; social services; unaccompanied minors; the interest of the child; street-level bureaucrats; Lipsky.; barnäktenskap; Migrationsverket; socialtjänsten; ensamkommande barn; barnets bästa; gräsrotsbyråkrati; Lipsky.;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. LÄS MER

 4. 4. Är vi verkligen lika inför lagen? : En studie om tjänstemannens handlingsutrymme på migrationsverket

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Dany Yasso; [2020]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Migrationsverket; Lipsky; Policyförståelse; Kunskapsnätverk; Policyövertygelse;

  Sammanfattning : Studien handlar om tjänstemannens handlingsutrymme på migrationsverket och dess påverkan på implementeringen av policyn. En kvalitativ studie där det empiriska materialet består av samtalsintervjuer med fem handläggare från olika orter och asylprövningsenheter. LÄS MER

 5. 5. Otillåten påverkan mot Migrationsverket : En kvalitativ studie om hot & våld mot tjänstemän inom Migrationsverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Robin Gorgis; Jhoni Fatahie; [2020]
  Nyckelord :gräsrotsbyråkrat; klient; tjänstemän; hot våld; Migrationsverket; myndighet; handläggning;

  Sammanfattning : Allt fler tjänstemän inom statlig myndighet vittnar om hot och trakasserier på arbetsplatsen. Forskning visar att hot och våld förekommer i stor utsträckning men att mörkertalet är stort då de anställda anser att det är en del av arbetet och inte något att rapportera. LÄS MER