Sökning: "handläggare"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet handläggare.

 1. 1. Individens behov i praktiken? En etnografisk fallstudie om styrande principer i den kommunala boendeprocessen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofia Thole Kling; [2020]
  Nyckelord :Institutional logics; disability studies; user-mandate; professionalization; institutionella logiker; LSS; brukarmandat; professionalisering;

  Sammanfattning : De senare åren har det gått mode i tal om att sätta individen i centrum inom socialtjänsten. Självbestämmande och delaktighet är hörnstenar i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Men är brukarens behov styrande i praktiken? I uppsatsen studeras LSS-processen utifrån ett slags organisatoriska ideologier, s.k. LÄS MER

 2. 2. "Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Katja Lindholm; Jolin Piirainen-Olsson; [2020]
  Nyckelord :child marriage; early marriage; Swedish immigration agency; social services; unaccompanied minors; the interest of the child; street-level bureaucrats; Lipsky.; barnäktenskap; Migrationsverket; socialtjänsten; ensamkommande barn; barnets bästa; gräsrotsbyråkrati; Lipsky.;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. LÄS MER

 3. 3. "Det handlar inte bara om att ha tak över huvudet och mat" : En kvalitativ intervjustudie av hur socialsekreterare i en kommun tolkar och använder sig av barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Suada Kurjak; [2020]
  Nyckelord :child perspective; best interest of the child; the child convention; social workers; financial aid; barnperspektiv; barnets bästa; barnkonventionen; handläggare; ekonomiskt bistånd;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att bidra till ökad kunskap och förståelse för hur handläggare inom ekonomiskt bistånd tolkar begreppet barnperspektiv samt undersöka om och hur barnperspektivet beaktas vid ärendehandläggning och beslutsfattande. För att besvara syftet användes kvalitativ metod och intervjuer med fyra handläggare inom en kommun. LÄS MER

 4. 4. Är vi verkligen lika inför lagen? : En studie om tjänstemannens handlingsutrymme på migrationsverket

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Dany Yasso; [2020]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Migrationsverket; Lipsky; Policyförståelse; Kunskapsnätverk; Policyövertygelse;

  Sammanfattning : Studien handlar om tjänstemannens handlingsutrymme på migrationsverket och dess påverkan på implementeringen av policyn. En kvalitativ studie där det empiriska materialet består av samtalsintervjuer med fem handläggare från olika orter och asylprövningsenheter. LÄS MER

 5. 5. Påbyggnation för balans mellan bevarandeoch förtätning : En studie av kommuner och byggnadsantikvariers inflytande på gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sebastian Rylander; [2020]
  Nyckelord :Påbyggnad; Vertikalförtätning; Gestaltningsinflytande; Kulturmiljövård; Anpassning;

  Sammanfattning : Många av Sveriges städer växer både till ytan och invånarantal. På grund av denna tillväxt utvecklas många av dessa städer utåt och tar mycket jungfru- och lantbruksmark i anspråk för att möjliggöra utvecklingen av nya bostadskvarter. LÄS MER