Sökning: "handläggnings- och beslutsordning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden handläggnings- och beslutsordning.

  1. 1. Upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner : handläggnings- och beslutsordningar i samband med fastighetsbildningsärenden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Markus Berggren; Magnus Bisi; [2012]
    Nyckelord :plot subdivisions; property regulation plans; property division’s provisions; handling- and decisions-making process; reengineering; surveying authorities; delegation decision; tomtindelning; fastighetsplan; fastighetsindelningsbestämmelser; handläggnings- och beslutsordning; omstrukturering; lantmäterimyndighet; delegationsbeslut;

    Sammanfattning : I maj 2011 infördes nya plan- och bygglagen som gör reglering av fastighetsindelningen möjlig i detaljplaner genom så kallade fastighetsindelningsbestämmelser. Enligt äldre lagstiftning bildades tomtindelningar och fastighetsplaner som i dag räknas som fastighetsindelningsbestämmelser. LÄS MER