Sökning: "handläggningstid"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet handläggningstid.

 1. 1. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 2. 2. Oskäligt lång tid: En undersökning av befrielsegrunden i 51 kap. skatteförfarandelagen och hur svensk rätt förhåller sig till Europadomstolens praxis rörande artikel 6 i EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Blomberg; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Chapter 51 Section 1 (3) of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen (2011:1244), the STPA, there is a possibility to be granted exemption from tax surcharges if the length of the tax proceedings has been excessive. The purpose of this paper is to examine Chapter 51 Section 1 (3) of the STPA and to analyze the relationship between Swedish applicable law and the right to a trial within a reasonable time (Article 6 Section 1 of the European Convention on Human Rights) according to the European Court of Human Rights, the ECtHR. LÄS MER

 3. 3. Hur skiljer sig avstyckning i Sverige och Norge? : En jämförelse avseende process, tidsåtgång, kostnader, nyttjande av teknik och digitalisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Helen Olsson; Linda Nääs; [2020]
  Nyckelord :Subdivide; procedure cost; digitizing; processing time; Norway; Avstyckning; förrättningskostnad; digitalisering; handläggningstid; Norge;

  Sammanfattning : Avstyckning är en fastighetsbildningsåtgärd där en fastighet nybildas. Det innebär att en bit mark avskiljs från en fastighet och på så sätt bildar en ny egen fastighet. Fastigheten som avstyckningen sker från heter stamfastighet, och den som nybildas heter styckningslott (Julstad, 2018). LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av bygglovsprocessen : En undersökning bland sökande i Enköpings kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Nidmark; [2020]
  Nyckelord :Building permit process; legislation; customer survey; time-limit; efficiency; digital services; communication; municipality; bygglov; bygglovsprocess; brister; effektivisering; plan- och bygglagen; enkätundersökning; handläggningstid; kommun;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to identify perceived shortcomings in the process of building permits in municipality of Enköping from former customers’ perspective. The study also looked at if the content of the legislation made it difficult for the municipality to improve the process. LÄS MER

 5. 5. Kommuners förhållningssätt till regeln om reduktion av bygglovsavgiften : en studie av fyra kommuner inom Västra Götaland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Freddie Carlson; Sebastian Zurowetz; [2019]
  Nyckelord :Building Permit; sustainability; reduced fee; interested parties; little deviation; out of detailed plan; PBL; deadline; Bygglov; hållbarhet; reducerad avgift; sakägare; liten avvikelse; utanför detaljplan; PBL; tidsfrist;

  Sammanfattning : När plan- och bygglagen (PBL) reviderades 2011 tillfördes ett krav på kommunerna att handlägga ett bygglovsärende inom tio veckor från det att ärendet blev komplett. Det infördes dock inga sanktioner mot kommunerna om de skulle överskrida tidsfristen. LÄS MER