Sökning: "handledarens relation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden handledarens relation.

 1. 1. ATT BLI VÅRDAD AV SJUKSKÖTERSKESTUDENTER : En allmän litteraturöversikt utifrån patienternas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amela Orucevic; Melina Akdogan; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; handledaren; patienterna; sjuksköterskestudenterna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att sjuksköterskestudenterna upplever att det finns samband mellan handledarens kunskap och hur detta har en inverkan på hur patientvården genomförs. Brister i handledning ökar osäkerheten och detta kan i sådana fall ha en negativ påverkan på patienternas vård. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap och motivation inom socialt arbete : En kunskapsöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rosanna Ekman Lothian; [2020]
  Nyckelord :leadership; motivation theory; social work; management;

  Sammanfattning : Socionomer arbetar i komplexa förhållanden med begränsade resurser, hög arbetsbelastning och rutiner utformade utifrån lagstiftning. Chefer inom socialt arbete bär ansvar för budget, utförandet av insatser men även att bedriva arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 3. 3. Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik – Ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anela Jelacic; Sandra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; TEACCH; Tydliggörande pedagogik; stöttning; scaffolding;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractJelacic, Anela., Nilsson, Sandra (2020). Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik – Ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Roller under verksamhetsförlagd utbildning : Om roller som synliggörs i interaktion mellan lärar­student och handledare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Elisabeth Algborn; Elin Elwin; [2014]
  Nyckelord :VFU; verksamhetsförlagd utbildning; praktik; lärarstudent; handledare; handledning; roller; interaktion; bedömning; yrkessocialisation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om lärarstudenters upplevelser av verksamhetsförlagd utbild­­ning och synliggör roller som uppkommer i interaktion mellan handledare och student under handledning. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med lärarstudenter och utgår från följande frågeställningar:Hur upplever studenterna omedelbar interaktion med handledare under verksamhets­förlagd utbildning?Vilka roller kan identifieras bland lärarstudenter och handledare under verksamhetsförlagd utbildning?Resultaten framhäver att studenterna, på grund av relationens asymmetri, ofta rättar sig efter handledarens agerande och förväntningar. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk handledning. En studie av hur lärare verksamma inom grundskolans senare år erfar och hanterar specialpedagogisk handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johan Jonsson; [2013-02-25]
  Nyckelord :specialpedagogisk handledning; kompetensutveckling; hermeneutik; personalstöd; lärande; lärare; professionsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att studera hur lärare verksamma inom grundskolans senare år erfar och hanterar specialpedagogisk handledning.Teori och metod: Studien vilar på hermeneutisk forskningsansats och studien är genomförd som en kvalitativ studie med intervjuer med åtta lärare yrkesverksamma inom grundskolans senare år. LÄS MER