Sökning: "handledning av personal"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden handledning av personal.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Background: Working with suicidal patients is professionally and emotionally exhausting. A suicide is a tragic event for everyone involved and leaves an emotional scar in the caregiver. Predicting suicide through risk assessment is difficult. LÄS MER

 2. 2. Alla barns och elevers rätt till en tillgänglig lärmiljö : En studie i specialpedagogens möjligheter till utveckling av lärmiljöer genom handledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Henborg-Andersson; Elisabeth Duvborn; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; Accessible learning environment; Collaboration; Inclusion; Participation; Sociocultural perspective; Supervision; Delaktighet; Handledning; Inkludering; Samarbete; Sociokulturellt perspektiv; Tillgänglighet; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är en vision om att kunna göra skillnad för alla barn i skolan när det handlar om en tillgänglig lärmiljö. Speciellt i de lägre skolåren sker övergångar varje år från förskola till förskoleklass och till sist in i årskurs ett. LÄS MER

 3. 3. För att skapa en relation behöver man bygga upp ett förtroende : En kvalitativ studie om relationers betydelse i specialpedagogens roll som handledare

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Loredana Tonnby; Liza Vennerqvist; [2021]
  Nyckelord :special educational coaching; relational pedagogy; relational competence; relational perspective; communication; cooperation; trust.; specialpedagogisk handledning; relationell pedagogik; relationskompetens; relationellt perspektiv; kommunikation; samarbete; förtroende;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi specialpedagogers tankar kring relationers betydelse i deras roll som handledare för lärare. Vi utforskar även relationella faktorer som främjar ett bra samarbete med lärare. Vår teoretiska förankring är relationell pedagogik och studien tar utgångspunkt i såväl svensk som internationell forskning i ämnet. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av kunskap vid bemötandet av klienter med NPF : En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterares upplevelser av teoretisk respektive praktisk kunskap

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Olivia Dahlqvist; Therese Hallman; [2021]
  Nyckelord :Theoretical knowledge; practical knowledge; treatment; neuropsychiatric disabilities; social worker; significance; Teoretisk kunskap; praktisk kunskap; bemötande; NPF; socialsekreterare; betydelse;

  Sammanfattning : The study examines in what way social workers who handle financial assistance experience the impact of theoretical knowledge and practical knowledge in treatment of clients with neuropsychiatric disabilities. Furthermore, the study aims to investigate what opportunities and limitations there are for acquiring this knowledge. LÄS MER

 5. 5. Psykoterapeuters erfarenheter av att arbeta med självmordsnära patienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Marko Partanen; [2021]
  Nyckelord :Psychotherapy; Suicide; Experiences; Encounters; Psykoterapi; Självmord; Erfarenheter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Inledning: Att som psykoterapeut arbeta med självmordsnära individer innebär ofta svåra utmaningar. Flera undersökningar har gjorts vad gäller hanterandet av och utökandet av kunskapen av självmordsnärhet. LÄS MER