Sökning: "handledning sjuksköterska studenter"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden handledning sjuksköterska studenter.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ilirjana Sefa; Elin Karlström; [2021]
  Nyckelord :experience; literature review; nurse; preceptorship; student; handledning; litteraturöversikt; sjuksköterska; student; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har en viktig roll vid handledning av sjuksköterskestudenter, då studenter självständigt ska kunna ge en god omvårdnad i deras framtida yrkesroll. För att handledningen ska kunna bli optimal, behövs kunskap om hur sjuksköterskor upplever rollen som handledare för studenter. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att vara nyexaminerad sjuksköterska : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Hjälm Almqvist; Evelina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Experiences; New graduated nurses; Nyexaminerad sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 uppskattar Europarådet att det kommer saknas cirka 590 000 sjuksköterskor i Europa, vilket kan påverka kvalitéten på vården. Omvårdnaden är sjuksköterskans ansvarsområde vilket innebär att följa riktlinjer och ge individanpassad omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter inom barnsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Lind; Alice Öberg; [2019-08-01]
  Nyckelord :handledare; handledning; upplevelse; sjuksköterska; sjuksköterskestudent; intervjustudie; barnsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning ett flertal gånger under sin studieperiod, under denna utbildning har man en handledare som arbetar som sjuksköterska på avdelningen. Sjuksköterskor har ett ansvar att se helheten hos sina patienter samtidigt som de ska handleda en student. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :handledning; pedagogik; didaktik; klinisk undervisning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. LÄS MER

 5. 5. Fokus på personcentrerad vård : Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av handledningssituationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Agnes Erliksson; Frida Jonsér; [2019]
  Nyckelord :personcentrerad vård; handledning; sjuksköterska; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans huvudsakliga område är omvårdnad. Omvårdnaden ska ske personcentrerat vilket innebär att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på varje ny individ som vårdas. Det ingår också i sjuksköterskeprofessionen att kunna handleda studenter och förmedla det personcentrerade förhållningssättet vidare till dem. LÄS MER