Sökning: "handlingsfrihet"

Visar resultat 16 - 20 av 146 uppsatser innehållade ordet handlingsfrihet.

 1. 16. En trygg stad? : Stockholmarnas riskuppfattning, anno 2016

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Vladimir Iserell; [2017]
  Nyckelord :risk; risk perception; safety; partial safety; Stockholm; safe city; Vision 2040; risk; riskuppfattning; trygghet; partiell trygghet; Stockholm; trygg stad; Vision 2040.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur de upplevda riskerna påverkar stockholmarnas vardagliga liv. Denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativ metod och ett induktivt tillvägagångssätt valdes av författaren. 24 intervjuer med stockholmare genomfördes inom ramen för projekten. LÄS MER

 2. 17. Jagets plats i barnavårdsutredningar : En kvalitativ vinjettstudie kring socialarbetarens tillämpning av subjektiv kunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Boholm; Mona Dadmehr; [2017]
  Nyckelord :Social work; Child Protection; room for discretion; use of self; decision-making in child protection; Socialt arbete; barnavårdsutredning; handlingsutrymme; socialarbetarens jag; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Det sociala arbetet med barn och unga är komplext. Rådande kunskap beskriver framförallt om de mest omfattande insatserna; omhändertaganden och placeringar av barn. Medan vi funnit mindre forskning kring vilka faktorer som har verkan i bedömningar och beslut om insatser. LÄS MER

 3. 18. Biståndshandläggarens frihet och begränsningar : En kvalitativ studie om handlingsfrihet inom socialpsykiatrin i Stockholm stad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Max Roos; [2017]
  Nyckelord :street-level bureaucracy; care manager; freedom of action; gräsrotsbyråkrati; biståndshandläggare; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggares handlingsutrymme i handläggningen av insatsen försöks- och träningslägenhet. Studien utgår från följande frågeställningar: Hur upplever biståndshandläggaren graden av frihet i sitt handlingsutrymme i bedömning av försöks- och träningslägenhet? Hur tillgodogör biståndshandläggaren klientens medverkan och önskemål i handläggningen av försöks- och träningslägenhet? Studien baseras på enskilda intervjuer som utgick ifrån en halvstrukturerad intervjuguide med sex stycken biståndshandläggare som arbetar inom socialpsykiatrins myndighetsutövandeverksamhet i Stockholms stad. LÄS MER

 4. 19. Frihet under ansvar : En kvalitativ studie om ansvarsdelegering och dess inverkan på hotellreceptionisters motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Fanny Forsberg; Emilia Hallström; [2017]
  Nyckelord :Motivation; ansvarsdelegering; empowerment; handlingsfrihet; feedback; gästnöjdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för hotellreceptionisters upplevelser av ansvarsdelegering samt hur det påverkar deras motivation till att vilja göra det lilla extra i sin yrkesroll. Som ett led i detta vill vi även komma underfund med hur hotellchefer ser på ansvarsdelegering och hur de använder sig av det. LÄS MER

 5. 20. "Det gäller att ha atmosfären" En kvalitativ studie om synen på förskolans skapande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Klintberg; [2017]
  Nyckelord :Ateljé; Frihet; Förskola; Handlingsfrihet; Inflytande; Kreativitet; Makt; Skapande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på den funktion ateljén och den skapande verksamheten fyller i barns vardag samt i relation till övrig pedagogisk verksamhet och förskolemiljö. Empirin kommer huvudsakligen från intervjuer av tre förskollärare, men även från observationer av tre förskoleavdelningars ateljémiljö. LÄS MER