Sökning: "handlingsfrihet"

Visar resultat 21 - 25 av 145 uppsatser innehållade ordet handlingsfrihet.

 1. 21. Skolkuratorer - En akutverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Isabell Svensson; Anna Remäng; [2016]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; skolkuratorer; högstadiet; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Syftet med studien är öka förståelsen för skolkuratorers yrkesroll och arbetssätt samt hur de beskriver det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa bland högstadieelever. För att undersöka detta har vi genomfört semi-strukturerade intervjuer med tio skolkuratorer i Jönköpings län. LÄS MER

 2. 22. Makten över styrningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Lundgren; Tobias Steen; [2016]
  Nyckelord :Autonomi; Profession; Handlingsutrymme; Handlingsfrihet; Frirum; Närbyråkrat; Status;

  Sammanfattning : Den svenska lärarkåren har under en längre period brottats med problem relaterade till yrkets status. Vad som ger ett yrke status och hur läraryrket kan återfå en hög status i samhället har varit ett återkommande problemområde inom framför allt professionsforskningen. LÄS MER

 3. 23. Ansvars- och Kontrolldelegering i Mikrobryggerier vid Tillväxt : En fallstudie av Ängö Kvartersbryggeri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Magnus Henriksson; [2016]
  Nyckelord :Delegering; Tillväxt; Managerial Discretion; Mikrobryggerier; Förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ämnet som behandlas i denna studie hanterar relationen mellan företagsledning och ägare och eventuella problem som kan uppstå internt i små företag när de genomgår en intensiv tillväxtprocess, och relaterat till detta fall med fokus på hur och varför ägare och ledning måste delegera ansvar och operativ kontroll till andra i företaget. Genom att undersöka hur en delegeringsprocess av ansvar och operativkontroll skett eller inte i olika mikrobryggerier, hur stor handlingsfrihet och inflytande företagsledare har tilldelats eller blivit begränsade, ska studien undersöka huruvida mikrobryggerier bör bemöta ansvarsdelegering i skeden av tillväxt. LÄS MER

 4. 24. Begränsningen av sociala hänsyn vid offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Mohlin; [2016]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; offentlig upphandling; sociala hänsyn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Public authorities and units are allowed to consider social concerns during public procurements, but have limited room for maneuver. The legal developments during the last 15 years have gone towards more and more freedom for the procurer who wishes to consider social concerns. This makes certain questions regarding pros and cons relevant. LÄS MER

 5. 25. Psykiatrins arbetsprocess : En sociologisk kartläggning och granskning av arbetsprocessens relation till den formella strukturen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Stern; Erica Börjesson; [2016]
  Nyckelord :The formal structure; psychiatry; work processes; collaboration; freedom of action and constraint; Den formella strukturen; psykiatri; arbetsprocess; samverkan; handlingsfrihet och bundenhet;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to survey and reach an understanding of how the practical work in psychiatry at times depart from the organization’s stated formal structure. To find the material that would give us the answers we read the organizations own documents about the formal structures form and also we had five interviews. LÄS MER