Sökning: "handlingsfrihet"

Visar resultat 21 - 25 av 155 uppsatser innehållade ordet handlingsfrihet.

 1. 21. “Frontbyråkrater” och uppgiftsberoendehandlingsutrymme : En fallstudie av kommunala inspektörer

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Christer Petersson; [2018]
  Nyckelord : frontbyråkrater ; handlingsutrymme; uppgiftsberoende.;

  Sammanfattning : “Frontbyråkrater” (eng. Street-level bureaucrats), som arbetar i slutet av den offentliga policykedjan, har en viktig roll för hur offentlig policy implementeras. Teorin om frontbyråkrater sägeratt tjänstemän som arbetar i slutet av policykedjan måste tas i beaktande för att fullt ut förståimplementeringen av offentlig policy. LÄS MER

 2. 22. Att tänka utanför boxen men samtidigt handla innanför ramen : Hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg hanterar sjukskrivningar av omsorgspersonal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johansson Jenny; Tangegård Tove; [2017]
  Nyckelord :Sick leave; first line manager; elderly care; Sjukskrivning; enhetschef; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg hanterar sjukskrivningar bland omsorgspersonal. I studien användes en kvalitativ metod och sammanlagt genomfördes fem intervjuer med yrkesverksamma enhetschefer inom kommunal äldreomsorg. Vi har inspirerats av kritisk teori som analysmetod. LÄS MER

 3. 23. Implementering av barnkonventionens artikel 31 vid svenska folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofia Gullö; [2017]
  Nyckelord :Implementation; the UNCRC; Article 31; Public Libraries; the Street-level bureucracy approach; implementering; barnkonventionen; artikel 31; folkbibliotek; närbyråkratperspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att bidra till en fördjupad förståelse av implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Detta har genomförts genom en undersökning av implementering av barnkonventionens artikel 31 i barnverksamheten vid sex svenska folkbibliotek och av hur tre särskilda faktorer: handlingsfrihet, ansvarighet och resurser, som valts med utgångspunkt i närbyråkratperspektivet, påverkat implementeringen. LÄS MER

 4. 24. Budget- och skuldrådgivarens yrkesroll: om professionella normer, nätverk och handlingsfrihet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annelie Bottne; [2017]
  Nyckelord :budget- och skuldrådgivare; professionella normer; nätverk; yrkesidentitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats intresserar sig för yrkesgruppen budget- och skuldrådgivare som är en liten och relativt ny yrkesgrupp i Sverige. Sveriges kommuner är skyldiga att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning men möjligheten till stöd och rådgivning varierar mellan kommunerna och budget- och skuldrådgivarna arbetar under olika förutsättningar. LÄS MER

 5. 25. En trygg stad? : Stockholmarnas riskuppfattning, anno 2016

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Vladimir Iserell; [2017]
  Nyckelord :risk; risk perception; safety; partial safety; Stockholm; safe city; Vision 2040; risk; riskuppfattning; trygghet; partiell trygghet; Stockholm; trygg stad; Vision 2040.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur de upplevda riskerna påverkar stockholmarnas vardagliga liv. Denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativ metod och ett induktivt tillvägagångssätt valdes av författaren. 24 intervjuer med stockholmare genomfördes inom ramen för projekten. LÄS MER