Sökning: "handlingsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade ordet handlingsplan.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro - En kvalitativ studie baserad på hur skolan arbetar med elever som slutar gå till skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Grundskolans högstadieelever; Inkludering; Problematisk skolfrånvaro; Psykisk ohälsa; Systemteori;

  Sammanfattning : Empirin summeras genom att hävda att psykisk ohälsa är det största skälet till att elever isolerar sig från skolan och detta kan grunda sig i djupgående familjerelaterade problem där eleven har utvecklat sin psykiska ohälsa av de slitningar och negativa följder som kan medföljas av en skilsmässa. När elevens frånvaro blir större och större, är det svårt att återvända på grund av att eleven halkat efter i skolarbetet och det blir även kämpigt att möta klasskamraters frågor. LÄS MER

 2. 2. Implementeringen av koldioxidsnåla och klimatpositiva benchmarks samt ESG-relaterad transparens i BMR : en kritisk granskning av kommissionens föreslagna ändringar av Benchmarkförordningen och dess förenlighet med de åsyftade ändamålen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amelia Botshinda; [2020]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; Benchmark regulation; BMR; benchmark; index; index fund; sustainable investments sustainability; environmentally friendly; ESG; Environmental Social Governance; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparency; benchmark statement; market abuse regulation.; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; Benchmarkförordningen; BMR; benchmark; referensvärde; riktmärke; index; indexfond; gröna fonder; hållbarhet; miljövänlig; ESG; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investering; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparens; referensvärdesdeklaration; administratör; vilseledande; marknadsmissbruk; marknadsmissbruksförordningen; MAR.;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid präglad av drastiska klimatförändringar och ökade utsläpp av växthusgaser, där klimatångest har kommit att bli ett problem som tycks drabba såväl privatpersoner som företag. Allteftersom vår medvetenhet för samtidens klimathot ökar, har även hållbarhet fått en allt större betydelse för europeiska investerare. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens uppfattningar om konflikt och konflikterhantering i förskolanFörfattare:

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Somaya Kazemi; [2020]
  Nyckelord :Konflikt; Konflikthantering; Förskola; Barns strategier; Förskollärare.;

  Sammanfattning : Konflikter är en av livets eviga byggstenar och introduceras redan när vi är små. Mycket av grunden till hur vi hanterar dessa läggs i förskolan och kunskap om konflikthantering blir således viktigt för de vuxna som omger barnen. Studiens syfte är att undersöka förskollärarens förhållningssätt till konflikter och konflikthantering. LÄS MER

 4. 4. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Kanzler; [2020]
  Nyckelord :governance; nätverk; identitet; Agenda 2030; globala målen; Leader Upplandsbygd; leadermetoden; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målen är globala till sin natur och syftar till att ge en övergripande riktning. Dessa mål måste därför brytas ned på nationell nivå för att kunna implementeras i en nationell handlingsplan. LÄS MER

 5. 5. Professionellas erfarenheter om sexuella övergrepp hos ungdomar i åldern 16 – 19 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Kärrberg; Alice Persson; [2020]
  Nyckelord :Sexual abuse; effects; identification; adolescents; action plan.; Sexuella övergrepp; effekter; identifiering; ungdomar; handlingsplan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka professionellas erfarenheter av att identifiera ungdomar i åldern 16 - 19 år som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. Dessa erfarenheter diskuteras i dialog med den aktuella vetenskapen om hur sexuella övergrepp kan identifieras. LÄS MER