Sökning: "handtvätt"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet handtvätt.

 1. 1. Fem smutsiga små fingrar : En litteraturöversikt baserad påkvantitativ metod

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabella Lagnerup; Lisa Travell; [2022]
  Nyckelord :Compliance; hand hygiene; hand sanitizer hand washing; nurses; följsamhet; handdesinfektion; handhygien; handtvätt; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem som tar upp resurser och vårdplatser. Ett av huvudproblemen är brister i handhygienen. Handhygienen ska utföras korrekt för att bedriva en god och säker vård. Det sistnämnda är en kärnkompetens hos den utbildade sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Ikoner kontra genomarbetade illustrationer : En studie om abstraktionsgraden i seriellt bildberättande instruktioner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Serrander; [2022]
  Nyckelord :informations design; ikoner; genomarbetade illustrationer; think-aloud protocol; intervju; gestaltning; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka vilken av de två bildstilarna ikoner och genomarbetade illustrationer som förmedlar en starkare begriplighet i ett seriellt bildberättande och på så sätt skulle kunna visa hur man på bästa sätt förmedlar viktig hälsoinformation.  Detta för att ta fram tydliga riktlinjer som underlättar skapandet av seriellt bildberättande instruktioner för att förmedla viktig information. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder som förbättrar handhygienen hos sjukvårdspersonal : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefine Norberg; Torbjörn Engström; [2021]
  Nyckelord :Handhygien; radiologi; vårdrelaterade infektioner; vårdpersonal; åtgärder;

  Sammanfattning : Inledning: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort samhällsproblem, inte bara i Sverige utan även internationellt. Vårdrelaterade infektioner orsakar ett stort lidande för patienter är en stor belastning på sjukvård och hela välfärdssystemet. LÄS MER

 4. 4. Förskolebarns förståelse och inställning till Covid-19 rekommendationer i förskolemiljö : En kvalitativ intervjustudie med förskolebarn från Mellansverige

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Viktoria Cordova; [2021]
  Nyckelord :Preschool children; Covid-19 recommendations; qualitative image support interviews; health literacy; qualitative content analysis with a deductive approach; Förskolebarn; Covid-19 rekommendationer; Kvalitativa intervjuer med bildstöd; Health literacy; Kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats;

  Sammanfattning : Introduktion: Hälsan är ojämnt fördelad redan i tidig ålder och förskolan har möjlighet att verka kompenserande för barnens ojämlika uppväxtvillkor. Förskolans agerande i pandemitider kan påverka barnens utveckling och framtid. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Nyckelord :följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Sammanfattning : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. LÄS MER