Sökning: "hanna lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden hanna lindström.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Tag 'em and bag 'em : Gallring av arkeologiskt material i museers samlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Hanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :Disposal; Deaccessioning; Archaeological collections; Guidelines; Value creation; Avyttring; Gallring; Arkeologiska samlingar; Vägledning; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Archaeologists excavate to find out more about our prehistory. The more artifacts we dig up and preserve the more the potential to extract knowledge about the past from them grows. But some people are starting to get worried how we are going to be able to keep all the things we excavate. LÄS MER

 3. 3. Parallell utveckling är nyckeln till lärande : En kvalitativ intervjustudie om undervisning för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Hanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :samhällsorienterade ämnen; flerspråkighet; språk- och kunskapsutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka flerspråkiga elevers parallella språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena [SO-ämnena]. Det görs genom kvalitativa intervjuer med flerspråkiga elever. Studien riktar sig mot årskurs 4–6 och intervjuerna har genomförts med elever i årskurs fem. LÄS MER

 4. 4. Språkpraktiker konstruerade av barn i förskolan : en kvalitativ observationsstudie om barns deltagandemönster under den fria leken i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Denby; Hanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :Språkpraktiker; deltagandemönster; samspel; fri lek; utomhusmiljö; förskola; sociokulturellt perspektiv; videoobservation; interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Problematiken som ligger till grund för den här studien är behovet av att synliggöra de äldre barnens språkpraktiker och deltagandemönster i den fria leken i utomhusmiljön. Detta då tidigare forskning bland annat fokuserat på de yngre barnen samt att många studier utförts i inomhusmiljön. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av vård vid katastrofer och allvarliga händelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Bryhn; Moa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Disaster; Experiences; Nurses; Nursing care; Allvarlig händelse; Erfarenheter; Katastrof; Omvårdnad; Sjuksköterskor och Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Sverige har ett ansvar att erbjuda god hälso- och sjukvård, även vid katastrofer och allvarliga händelser. För att detta ska kunna uppnås behöver sjuksköterskor kunskap för att känna sig säkra på sitt arbete. LÄS MER