Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Barnmorskors upplevelser av att arbeta med planerade hemförlossningar : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Therese Gustafsson; Hanna Lundberg; [2020]
  Nyckelord :midwives; midwives experiences; birthplace; planned home birth; barnmorskor; barnmorskors upplevelser; födelseplats; planerad hemförlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många kvinnor i utvecklingsländer kan möjligheten att föda någon annanstans än i hemmet saknas, däremot är det ett frivilligt val i medel- och höginkomstländer. I Sverige ingår inte planerad hemförlossning i det svenska sjukvårdssystemet. LÄS MER

 2. 2. Det finns alltid tid om man väljer att prioritera : En studie om förskollärares syn på användandet av högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Lundberg; Sofie Selmeryd; [2019]
  Nyckelord :Språkutveckling; Förskollärare; Ordförråd; Högläsning; Fenomenografi; Literacy;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärare ser på användandet av högläsning i förskolan. För oss har denna studie varit betydelsefull att göra då det enligt vår uppfattning behövs mer kunskap om högläsning och varför det är viktigt. LÄS MER

 3. 3. Klart och tydligt? : En studie av textkommunikation från vårdenhet till patient

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; patientkallelser; mottagaranpassning; klarspråk;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att granska patientinformation från mottagningar och avdelningar vid Enköpings lasarett för att se huruvida kommunikationen från vårdgivare till patient är vårdad, enkel och begriplig. För att uppnå ett resultat analyseras innehåll, språk och grafisk form i tio autentiska patientkallelser. LÄS MER

 4. 4. Frihet- verklighet eller illusion? : En kvalitativ undersökning av journalisters gränslösa arbete

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Lejon; Hanna Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; upplevelse; krav- kontroll- stödmodellen; KASAM; frihet; tillgänglighet; strategier;

  Sammanfattning : Globaliseringen och den informationstekniska utvecklingen har lett till att organisationer effektiviserats och blivit mer kostnadsmedvetna. För individerhar det inneburit mer flexibla arbetsvillkor vilket kan innebära både för-och nackdelar. LÄS MER

 5. 5. Med samtalet som grund En undersökning om hur man skapar sociala klassrumsmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Patricia Linse; Hanna Lundberg; [2016]
  Nyckelord :interaktion; klassrumsmiljö; lärandemiljö; samtal; social miljö; sociokulturell;

  Sammanfattning : I vårt examensarbete har vi intervjuat och observerat två lärare på två skolor, en på vardera skola, då syftet är att undersöka hur samtalet används i sociala samspel i två klassrum, såväl mellan lärare och elev som mellan elev och elev. Våra frågeställningar är Hur ser de två lärarna på det sociala samspelet i klassrummet och vilka tankar har de om samtalets roll och plats? och Vilka olika former av samtal framträder i den sociala klassrumsmiljön? För att kortfattat beskriva vårt problemområde kan vi säga av egna erfarenheter att en del klasser har brist på samtal och här existerar mycket enskilt arbete. LÄS MER