Sökning: "hanna nicander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hanna nicander.

  1. 1. En organisation i förändring. En fallstudie om Lantbrukarnas Riksförbund och riksförbundsstämman.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Hanna Nicander; [2005]
    Nyckelord :Sweden; agriculture; interest organisation; leadership; power; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

    Sammanfattning : Abstract The Swedish agricultural organisation, LRF, stands in front of many changes and the work with the changes in the organisation has caused some conflicts at the top. Is it like Michels say that it's a few people at the top that rules? The case with LRF shows to be something different, since the president Caroline Trapp was re-elected. LÄS MER