Sökning: "hannah bartonek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hannah bartonek.

  1. 1. Produktion och förståelse av sju grammatiska strukturer på svenska - en jämförelse mellan förskolebarn med typisk språkutveckling och barn med språkstörning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Hannah Bartonek; Annie Katalinic; Karin Wier; [2008]
    Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka produktion och förståelse av utvalda grammatiska strukturer, för att få ökad insikt i strukturernas svårighetsgrad liksom i förhållandet mellan förståelse och produktion. Undersökningen omfattade svenska barn med specifik språkstörning i jämförelse med kontrollgrupper bestående av ålders- och språkmatchade barn. LÄS MER