Sökning: "hans bruce"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hans bruce.

  1. 1. Jag hade aldrig rast... : En lärare berättar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Kamilla Bruce; [2009]
    Nyckelord :life history; learning; stress and burnout; livsberättelse; lärande; stress; utbrändhet;

    Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att få en fördjupad insikt i en lärares arbete, och få kunskap om hur stress och utbrändhet kan påverka arbetet som lärare. För att få denna förståelse har jag intervjuat en manlig lärare, Ove. Han har arbetat som lärare i fyrtio år. LÄS MER