Sökning: "hans gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden hans gustafsson.

 1. 1. Derivatans introduktion i gymnasiematematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Hans Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Gymnasiet; Derivata; Kurslitteratur; Matematiklärare;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att utifrån ett didaktiskt perspektiv undersöka hur derivata introduceras i gymnasiets Matematik 3-kurser. I en granskning av väsentlig litteratur har tidigare forskning och olika teorier inom området granskats. Ett antal intervjuer av gymnasielärare med varierade erfarenhet i ämnet matematik har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Uppenbart på hans villkor - En diskursanalytisk studie av domstolars tillämpning av ansvarsfrihetsbestämmelsen i brottsbalken 6 kap 14 §

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Gustafsson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige är det som utgångspunkt straffbelagt att genomföra en sexuell handling med ett barn som är under 15 år. I brottsbalken 6 kap 14 § finns dock en ansvarsfrihetsbestämmelse, som innebär att den som genomfört en sexuell handling med ett barn yngre än 15 år kan frias från ansvar om det är uppenbart att den sexuella handlingen inte innebar något övergrepp mot barnet. LÄS MER

 3. 3. Illustrationers betydelse för elevers förståelse av text : En studie om elevers syn på illustrationer i högläsningsböcker för årskurs 1 och 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Fredriksson; Jessica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Illustrations; comprehension of text; primary school; aloud reading; book talk; attitudes; Illustrationer; förståelse av text; grundskolan; högläsning; boksamtal; attityder;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka illustrationernas betydelse i böcker för elevernas förståelse av skönlitterär text. Metoden som används är kvalitativa gruppintervjuer med två olika årskurser för att förstå deras inställning och erfarenheter av illustrationer i kombination med text i böcker. LÄS MER

 4. 4. Det professionella stödets betydelse för pappors upplevelse av sitt första barns födelse : en kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ida Jansson; Sandra Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; förlossning; information; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I alla tider har kvinnor stöttat andra kvinnor under förlossningen och den födande kvinnan ses som huvudperson. Omfattande forskning finns på kvinnors behov av professionellt stöd under förlossningen. Nyligen har även pappors upplevelse och behov uppmärksammats. LÄS MER

 5. 5. Män på gränsen till sammanbrott : En studie av blick och seende i tre noveller från 1930-talets Shanghai

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna Gustafsson Chen; [2018]
  Nyckelord :nysensualister; blick; seende; modernism; modernitet; makt; genus; 1930-tal; Kina; Mu Shiying; Shi Zhecun;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av tre noveller skrivna av författare i den modernistiska grupp från Shanghai som brukar kallas nysensualisterna. Studien tar fasta på de olika sätt som författarna använder sig av blick och seende för att i de analyserade texterna uttrycka maktförhållanden, upphetsning och frustrationer i samband med den dramatiska materiella och intellektuella samhällsomvandling som 1920- och 1930-talets Shanghaibor ställdes inför och som bland annat kraftigt påverkade relationerna mellan män och kvinnor. LÄS MER