Sökning: "hanterbara strategier"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hanterbara strategier.

 1. 1. Bosniers berättelser om krigs- och folkmordstraumat : Intervjustudie med bosnier i Sverige om kriget i Bosnien-Hercegovina och folkmordet i Srebrenica

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann-Charlotte Lundquist; [2020]
  Nyckelord :war and genocide traumatization; affecting factors; manageable strategies; krigs-och folkmordstrauma; påverkansfaktorer; hanterbara strategier;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur bosnier i Sverige har hanterat krigs- och folkmordstrauma med fokus på händelseutvecklingen i Bosnien-Hercegovina under 1990-talet. Med utgångspunkt i intervjuer med bosnier i Sverige, som överlevde kriget. Med hjälp av en analytisk modell av Suzanne Kaplan, analyseras hur överlevarna minns folkmordet och kriget. LÄS MER

 2. 2. Olika sätt att förstå matematik : Kartläggning av elevers strategival och matematikens begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för elever i åk 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joanna Vikergård; Anna Wikström Berggren; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; kartläggning; KASAM; matematik; strategier; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka variationer kring hur elever förstår vissa matematiska begrepp och vilka strategier de använder för att lösa matematiska uppgifter samt hur de utvecklat denna praktik. Denna kunskap kan vara ett stöd för speciallärare/specialpedagoger i arbetet med att stötta både elever och lärare i den kunskapande processen, både i verksamheten samt vid kartläggning på individ- och gruppnivå. LÄS MER

 3. 3. Från avancerat malignt melanom till komplett remission - en omställning som påverkar vardagen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carina Persson; Karin Grip; [2017]
  Nyckelord :Avancerat malignt melanom; långtidsöverlevnad; KASAM; coping; psykosocial påverkan; ovisshet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Avancerat malignt melanom är en allvarlig sjukdom med historiskt sett dålig prognos. Med de senaste årens nya behandlingar har allt fler patienter uppnått långvarig komplett remission. LÄS MER