Sökning: "happenstance learning theory"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden happenstance learning theory.

 1. 1. Prao ur ett elevperspektiv – hur upplever elever prao?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Hellman; Klara Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :prao; gymnasieval; kvalitetssäkring; habitus; happenstance learning theory;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att få en inblick i vad elever i årskurs nio på en skola i Västra Götaland anser om prao, om praoperiodernas kvalitetssäkring samt om de upplever att praon varit till hjälp för gymnasievalet.Höstterminen 2018 blir det obligatoriskt med prao för elever i årskursåtta och nio. LÄS MER

 2. 2. Samtal pågår - Kvalitetsutvärdering av vägledningssamtal på Vägledningscentrum i Malmö stad

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Björn Lindahl; [2016]
  Nyckelord :Career guidance; Expectations; Evaluation; Guidance Center; Quality assurance;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa studie är en undersökning samt utvärdering av vägledningssamtal på Vägledningscentrum (VLC) i Malmö stad. Undersökningen genomfördes utifrån ett deltagarperspektiv och har skett via 42 enkäter med fritextsvar och fem djupintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Att göra väl underbyggda val i vardagen : En kvalitativ undersökning av vuxnas vägval i teori och vardagspraktik

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ulrika Engfors Holmbom; [2015]
  Nyckelord :choice; career choice; vägledning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur människor gjorde sina väl underbyggda val oavsett om det var små val i vardagen eller stora framtidsval, utifrån ett allmänt perspektiv och från ett teoretiskt vägledningsperspektiv. Studien har gjorts genom en kvalitativ undersökning där sex personer ingått, där samtliga bodde i en kommun i mellersta Norrland. LÄS MER

 4. 4. ”Genom prao har jag lärt mig mycket om arbetslivet” - Ungdomars praktiska arbetslivsorientering och gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Dichter Hakkarainen; Habibeh Nikzad Areshtanab; [2015]
  Nyckelord :Prao; Praktiskarbetlivsorientering; Ungdomar; Yrkesförberedande program; Gymnasieval;

  Sammanfattning : Detta arbete kommer att handla om ungdomar i årskurs nio och hur de förberett sig inför gymnasievalet. Syftet med arbetet är att se vilka kopplingar som finns mellan prao och val av gymnasieprogram. Respondenterna har gjort sina gymnasieval och har i första hand valt ett yrkesförberedande program. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors väg till rektorskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Viktoria Drott; [2012]
  Nyckelord :rektor; chef; ledare; karriärteoretiska teorier; sociologiska teorier; psykologiska teorier;

  Sammanfattning : Min avsikt med undersökningen är att försöka ta reda hur kvinnliga rektorer ser på rektorskapet utifrån begrepp som ledare och chef. Vidare har jag som syfte att undersöka hur det kom sig att de blivit rektorer och vad som är drivkraften i deras arbete. LÄS MER