Sökning: "hardwood sawmill"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hardwood sawmill.

 1. 1. Utredning och effektivisering av Gruvöns sekundärvärmesystem på barrsulfatlinjen : En studie med målet att möjliggöra en ökad fjärrvärmeleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Skoglund; [2015]
  Nyckelord :Secondary heating system; district heating; efficiency; Gruvön; sekundärvärmesystem; fjärrvärme; effektivisering;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är idag den vanligaste formen av fastighetsuppvärmning i Sverige. Förutom värmeanläggningar som byggts just för ändamålet att leverera fjärrvärme har pappers- och massaindustrin blivit en betydande aktör på marknaden i de orter där industrin finns. LÄS MER

 2. 2. Metod för kartläggning av lövråvara i Södra Skogs verksamhetsområde

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Elin Jonsson; [2012]
  Nyckelord :kNN-Sweden; National Forest Inventory; remote sensing; deciduous raw material; standing volume;

  Sammanfattning : Södra Skog chose in 2011 to convert the saw mill in Traryd to a gradually refined sawmill of hardwood. In 2009, they had also acquired the hardwood sawmill in Djursdala. This was strategically important for Södra's business since the demand for hardwood products has increased. LÄS MER

 3. 3. Produktionsekonomi i ett lövsågverk

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Alexander Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Lövsågverk; Sågutbyte; Lönsamhetskalkyler;

  Sammanfattning : Historiskt sett har lövsågverk i Sverige haft dålig lönsamhet och få studier över konstadsfördelningen har gjorts. Syftet med detta arbete är därför att kartlägga ett lövsågsverks kostnader och intäkter för att kunna göra beräkningar på vilken produktion som krävs för att sågverket ska bli lönsamt. LÄS MER

 4. 4. Björkämnesförsörjning i ett möbelproducerande företag

  M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Andreas Thörn; Christian Umeland; [2009]
  Nyckelord :Birch; Stolab; bread and butter issues; birch quality; hardwood sawmill; Björk; Stolab; försörjningsfrågor; björkkvalitet; björk; lövträsågverk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur ett möbelproducerande företags råmaterialförsörjning går till. Företaget som har varit värd för arbetet är ett möbeltillverkande företag som heter Stolab och ligger i Smålandstenar. Studiebesök och intervjuer har hos Stolab och deras leverantörer legat till grund för det arbete som vi har utfört. LÄS MER