Sökning: "harmonisering europa"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden harmonisering europa.

 1. 1. Development of a new Front of Package Nutrition Label : a case in the European Union

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Federico Bottari; [2021]
  Nyckelord :Farm to Fork Strategy; legislative process; lobbying; standard; stakeholder management;

  Sammanfattning : The current malnutrition epidemic calls for multiple solutions. The aim of the thesis is to identify the themes of the debate regarding the development of a single Front of-package nutrition label in the European Union. LÄS MER

 2. 2. Vär(l)den i harmoni : En kvantitativ studie om internationell harmonisering av redovisningspraxis

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Carl Jansson; Jacob Westerdahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och följer upp utvecklingen av den pågående harmoniseringsprocessen inom redovisning enligt IFRS. Den formella typen av harmonisering har gjort stora framsteg, men implementering av ett internationellt accepterat regelverk är en tidskrävande och komplicerad process. LÄS MER

 3. 3. En rumslig studie gällande barns rörelse i Stockholms stad : påverkan av socioekonomiska faktorer på val av transportsätt

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Robert Salmijärvi; [2019]
  Nyckelord :physical activity; active transportation; active modes of transport; GIS; network analysis; cost equation; friction equation; logistic regression; Stockholm; fysisk aktivitet; aktiva transportsätt; GIS; nätverksanalys; kostnadsekvation; friktions ekvation; logistisk regression; Stockholm;

  Sammanfattning : Den allmänna fysiska aktiviteten har stadigt minskat i stora delar av världen. Aktiva skoltransporter, till vilka gång och cykel räknas, visar på en liknande trend. Samtidigt kan fysisk aktivitet bland annat motverka olika former av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt fetma och övervikt. LÄS MER

 4. 4. Ett Europa – en familjerätt? - En studie av möjligheten till en harmonisering av familjerätten inom Europeiska Unionen med Europakonventionen som grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Bauer; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En mänsklig rättighet beskrivs som en så fundamental rättighet att varje enskild anses kunna hävda den gentemot det allmänna. Trots det ansågs det inte finnas något behov av ett mellanstatligt skydd innan andra världskriget. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar företagsledningen i sin bedömning vid nedskrivning av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Lansgard; Ning Ulfenborg Zheng; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; impairment of goodwill; changed CEO; earnings management; big bath; income smoothing; positive accounting theory; agency theory.; Goodwill; nedskrivning av goodwill; VD-byte; inkomstutjämning; positiv redovisningsteori; agentteori.;

  Sammanfattning : För att uppnå större harmonisering mellan länder och förenkla jämförelser mellan företag har ett antal internationella standarder för finansiell rapportering upprättats. Den senaste IFRS- standarden, IFRS 3, gavs ut år 2004 och infördes i Europa år 2005, vilket innebar att börsnoterade företag bland annat i Sverige skulle följa standarden när de upprättar sin koncernredovisning. LÄS MER