Sökning: "harmonisering"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet harmonisering.

 1. 1. Bolagsrättslig harmonisering och konkurrens inom EU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erica Lundh; [2020-05-17]
  Nyckelord :Bolagsrätt; EU-rätt; etableringsfrihet; Delaware-effekt; race to the bottom; race to the top; harmonisering; regelkonkurrens;

  Sammanfattning : Diskussionen om bolagsrättslig konkurrens kan orsaka en Delaware-effekt respektive ett race to the bottom inom EU tog fart för 20 år sedan då Centros-domen avkunnades. De som hävdar att bolagsrättslig konkurrens mellan medlemsstaterna är ofördelaktigt menar att det finns behov av mer omfattande harmonisering för att undvika att bolagsrätten urvattnas. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER

 3. 3. Hur stort är GAAP:et?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hönsvik; Adam Petersson; Karin Sindahl; [2020]
  Nyckelord :Accrual earnings management; real earnings management; GAAP; IFRS; regelharmonisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden. Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats och undersöker åren 2002–2019. LÄS MER

 4. 4. The notion of economic value in taxation - A comparison of valuation methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Linder; [2020]
  Nyckelord :EU law; Tax law; Transfer pricing; Customs law; VAT; Valuation methods; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of economic value is not well explored nor consistently applied in the field of taxation. Different systems of taxation assess value from their own perspectives and with their own interests in mind resulting in situations where different values for taxation are determined for the same transaction. LÄS MER

 5. 5. Hur har revisorer tillämpat SBO? : En studie om revisionsbyråernas användning av Särskilt Betydelsefulla Områden i svenska noterade bolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ludvig Brydner; Markus Donnerberg; [2020]
  Nyckelord :KAM; audit; auditreport; harmonisation; isomorphism; SBO; revision; revisionsberättelse; harmonisering; isomorfism;

  Sammanfattning : Bakgrund: ISA 701 och Särskilt Betydelsefulla Områden (SBO) infördes år 2016 med avsikten att öka informationsvärdet i revisionsberättelsen. I den svenska kontexten är SBO ett outforskat område varför denna studie ämnar bidra till en förståelse för hur revisorers användning av SBO har sett ut sedan införandet. LÄS MER