Sökning: "harry haller hermine"

Hittade 1 uppsats innehållade orden harry haller hermine.

  1. 1. Stäppvargens mask : En queerteoretisk undersökning av Hermann Hesses Der Steppenwolf

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Jesper Ims Johansson; [2007]
    Nyckelord :Hermann Hesse; Stäppvargen; Der Steppenwolf; queerteori; queer; genus; kön; genusroller; Hermine; Harry Haller; heteronormativitet; Judith Butler; Tiina Rosenberg; konstruktivism; dragshow; maskerad; teater; roller; masker;

    Sammanfattning : I uppsatsen analyseras de två karaktärerna Harry Haller och Hermine, från Hermann Hesses Der Steppenwolf, med hjälp av Judith Butlers queerteori. Karaktärernas förhållande till varandra, köns- och genusroller samt heteronormativiteten undersöks och sätts i samband med bokens maskerad- och teatermotiv. LÄS MER