Sökning: "havs"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet havs.

 1. 1. Sensor system for pressure measuring over a sail : Construction and implementation of a sail pressure measuring system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Palm; [2022]
  Nyckelord :Oceanbird; Sail pressure; KTH; pressure sensor system; Environment; Oceanbird; tryckmätningssystem; miljö; KTH; tryckmätning segel;

  Sammanfattning : Wallenius Marine, KTH and SSPA are working together on a wind powered car carrier, that will ship cars over the atlatic. KTH has a small scale prototype of this vessel, and uses this prototype to test performance and new sensor systems, that can be used on the full scale vessel. LÄS MER

 2. 2. Motivation till ett hälsosamt liv som svensk sjöman

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Henrik Lindén; Oskar Lindman; [2022]
  Nyckelord :Sjömän; motivation; fysisk aktivitet; kost; hälsa; rutin; sömn; övervikt;

  Sammanfattning : Hur håller sjömän motivationen uppe att leva ett hälsosamt liv och ta hand om sig själv och sin kropp, när förutsättningarna och omgivningen är ständigt skiftande? Detta är en problemställning många ombordanställda står framför under sina perioder ute till havs med stormar, oregelbundna arbetstider, varierande kost, begränsade träningsmöjligheter och sömnbrist. Det finns säkert flera faktorer, och det de alla har gemensamt är att de kan ha en påverkan på motivationen och energinivån hos den utsatte. LÄS MER

 3. 3. Havsbaserad Vindkraft : De rättsliga förutsättningarna för havsbaserad vindkraft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Michael Gisel; [2022]
  Nyckelord :havsbaserad; vindkraft; miljörätt; tillstånd; miljöbalk; miljöbalken; sveriges ekonomiska zon; konintentalsockeln; planering; havsplan;

  Sammanfattning : Det svenska samhället rör sig mot en mer elektrifierad framtid med mål att elen ska vara fossilfri. En möjlig faktor i framtidens elproduktion är vindkraften. Vindkraften är idag ca 16% av den totala elproduktionen men regeringen vill påskynda utbyggandet och öka vindkraftens andel. LÄS MER

 4. 4. Med havet i huvudrollen : fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Karin Axelsson; [2022]
  Nyckelord :blå miljö; kustlandskap; kustområden; hälsa; översiktsplanering; förtätning; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad stadsutveckling;

  Sammanfattning : Såväl akademisk forskning som offentlig förvaltning av utemiljöer tenderar att domineras av ett intresse för gröna miljöer, där begrepp som grönstruktur, grönytor och grönområden är vanligt förekommande. Den här studien riktar strålkastarljuset mot blå miljöer och undersöker hur miljöer där vatten har en dominerande roll kan bidra till hälsa och välbefinnande för människor som bor i städer. LÄS MER

 5. 5. God vattenkvalitet för kommande generationer? : En undersökning om samspelet mellan myndighet, gruvindustri och allmänhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Andrea Nordkvist; Ariel Svenning; Viktoria Åkermo; [2022]
  Nyckelord :gruvdrift; miljöpåverkan; vattenpåverkan; avfall; legitimitet; cirkularitet; miljökvalitetsnormer;

  Sammanfattning : Intresset för prospektering ökar i Sverige i takt med att efterfrågan på mineral och metaller till en grön omställning stiger. Samtidigt som gruvdriften kan komma att öka står den redan idag för miljömässiga utmaningar, inte minst till vatten då en av gruvdriftens största miljöpåverkan är utsläpp till vattenförekomster. LÄS MER