Sökning: "health care social worker"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden health care social worker.

 1. 1. Att balansera mellan stringens och relevans - Kuratorers perspektiv på standardiserade vårdprocesser i Barn- och Ungdomspsykiatrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Johansson; [2023]
  Nyckelord :health care social worker; standardization; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the experiences and thoughts of health care social workers regarding working according to standardized care processes in child and adolescent mental health care (Barn- och Ungdomspsykiatrin). The research questions concerned what challenges and opportunities standardized care processes bring and how it affect the health care social workers professional role and discretion. LÄS MER

 2. 2. “Jag ser ingen poäng med att kuratorer ska vara några minipsykologer” - En kvalitativ studie om hur professioner i psykiatrin uppfattar hälso- och sjukvårdskuratorns arbetsroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Hanna Åberg; [2023]
  Nyckelord :social worker in multidisciplinary team; psychiatry; social worker in health care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze how medical professionals, working in multidisciplinary teams, viewed the counselor's role, status, and collaboration in psychiatry settings. The method for the study was qualitative semi-structured interviews with seven medical professionals from two psychiatry clinics in southern Skåne. LÄS MER

 3. 3. Vem är det egentligen som bestämmer? : En kvalitativ intervjustudie om maktförhållanden vid samverkan mellan socialtjänst och rättspsykiatri

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Erik Rydberg; Micaela Macrì; [2023]
  Nyckelord :Collaboration; Inter sectional collaboration; Inter professional collaboration; Social services; Social psychiatry; Social worker; Forensic psychiatry; Helth care counsellor; Discharge from forensic psychiatry; Power; Samverkan; Tvärsektionell samverkan; Tvärprofessionell samverkan; Socialtjänst; Socialpsykiatri; Socialsekreterare; Rättspsykiatri; Hälso- och sjukvårdskurator; Utslussning från rättspsykiatrisk vård; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares och hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser av samverkan mellan rättspsykiatri och socialtjänst vid utslussning av rättspsykiatriska klienter, sett ur ett maktperspektiv. Studiens empiri grundar sig på åtta semi-strukturerade intervjuer, fyra med varje yrkesgrupp, som sedan analyserats med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation - fortfarande i sin linda? : En kvalitativ studie om hur införandet av legitimation har påverkat kuratorer inom hälso- och sjukvård.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Björlin; Aleksandra Sundberg; [2023]
  Nyckelord :Health care social worker; license; professional status; professional identity; interprofessional work; hälso- och sjukvårdskurator; legitimation; professionell status; yrkesidentitet; tvärprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om införandet av legitimation har påverkat kuratorer inom hälso- och sjukvård. Syftet mynnade ut i forskningsfrågor rörande hur legitimationen haft påverkan avseende deras professionella status, arbetssätt och yrkesroll i det tvärprofessionella arbetet inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. “... ja, ingen mår egentligen bra i den här organisationen av att allt ska gå så fort.” : Biståndshandläggares röster om utskrivningsprocessen inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jessica Danielsson Wiklund; Jennifer Olausson; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Social work; Social worker; Care manager; Care planning; Hospital discharge; Working conditions; Workload; Work-related stress; Street-level bureaucrat; Discretion; Power; Äldreomsorg; Socialt arbete; Socionom; Biståndshandläggare; Vårdplanering; Utskrivningsplanering; Arbetsvillkor; Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka om biståndshandläggares arbete inom äldreomsorgen har förändrats i samband med utskrivningsprocessen från sjukhus mot bakgrund av den nya lag som tillkom januari 2018, lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Vi har velat synliggöra vilka förändringar av arbetet som skett i och med att lagändringen trädde i kraft, vad dessa i praktiken inneburit för biståndshandläggarna i arbete med äldre samt undersöka vad de upplever sig behöva för hanteringen av detta. LÄS MER