Sökning: "health pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden health pedagogy.

 1. 1. Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Forsell; Susanne Hedlund; [2023]
  Nyckelord :physical health; mental health; outdoor pedagogy; comprehensibility; meaningfulness; manageability; fysisk hälsa; psykisk hälsa; utomhuspedagogik; begriplighet; meningsfullhet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Barns fysiska och psykiska hälsa har en viktig koppling till den utomhuspedagogiska verksamheten. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik är positivt för barnens hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, samarbetsförmåga och välmående. LÄS MER

 2. 2. "Vissa tycker att delaktighet är att bara komma till lektionen" : En studie om högstadieelevers syn på delaktighet inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Arvid Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Participation; Physical education; PE teacher; Inclusion; Pedagogy; Interviews; Health; Relationships; Delaktighet; Idrottsundervisning; Högstadiet; Idrottslärare; Delaktighetsmodell; Pedagogik; Idrott och hälsa; Intervju; Inkludering; Relation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om elevers perspektiv på delaktighet i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9. Eftersom det är känt att lärare saknar ett gemensamt synsätt på vad delaktighet är, är det viktigt att också undersöka vad elever i högstadiet uttrycker om delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Challenging Hegemonic Masculinity Through the Use of Epic Fantasy : Using The Way of Kings by Brandon Sanderson to analyze hegemonic masculinity and its potential for classroom appropriation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Viktor Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Hegemonic masculinity; masculinity; gender studies; fantasy; Way of Kings; epic fantasy; upper secondary school; classroom; teacher; gender pedagogy; the boy crisis; gender roles; mental health;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to argue that using the novel The Way of Kings by Brandon Sanderson to explore the concepts of gender roles, with masculinity and its hegemonic aspect at the forefront, through the fields of gender studies and gender pedagogy, will provide grounds for meaningful classroom discussions and activities in the Swedish upper secondary school by drawing parallels between the fictional society presented in the novel and our own.  Three main traits of hegemonic masculinity are analyzed and applied to the characters Kaladin, Dalinar and Jasnah, namely physical assertiveness, egocentric individualism, and domination. LÄS MER

 4. 4. Lokalsamhället som klassrum : En kvalitativ studie om SO-lärares syn på utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Zipfel; [2022]
  Nyckelord :outdoor pedagogy; location-based learning; social science subjects; social science teaching; physical activity; local environment; utomhuspedagogik; platsbaserat lärande; SO-ämnen; SO-undervisning; fysisk aktivitet; närmiljö;

  Sammanfattning : Upplevelser med hjälp av kroppen och användningen av olika sinnen är betydelsefullt för människans lärande. Inlärningsprocessen kan implementeras och förstärkas genom utomhuspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Farm-based education : can farms and farm animals contribute to learning in accordance with the school curriculum and syllabi?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :farm-based education; educational farms; experiential learning; embodiment; embodied learning; outdoor education; animal-assisted education;

  Sammanfattning : There seems to be something missing in the modern school. An increasing number of students face difficulties in the traditional classroom setting, some cannot attend school at all, and a worrying number of students fail to leave school with approved grades, with potentially detrimental effects on their future lives. LÄS MER