Sökning: "health promotion tools"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden health promotion tools.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av hälsosamtal med 70-åringar i primärvården : En empirisk studie

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Siri Cordes Pettersson; Ylva Wagner Heide; [2024]
  Nyckelord :Elderly persons; focus group; health promotion; motivational interviewing; qualitative content analysis.; Fokusgrupp; hälsofrämjande; kvalitativ innehållsanalys; motiverande samtal; äldre personer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården står inför utmaningar då andelen äldre personer i befolkningen ökar och det är därför av största vikt att främja hälsosamt åldrande. Distriktssköterskan spelar en viktig roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet då många sjukdomar kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman behöver balanseras mot det fysiska mötets betydelse : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carina Bouvin Hansson; [2023]
  Nyckelord :Social servicedog; dogteam; digital work; public health work; digital tools; Social tjänstehund; hundteam; digitalt arbete; folkhälsoarbete; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Introduktion: Hundar fyller en stor funktion för människor. De ger förutom motion även glädje, kärlek och livskvalitet. Forskning visar att det är hälsofrämjande för befolkningen att genomföra aktiviteter med ett hundteam, en hundförare med en social tjänstehund. LÄS MER

 3. 3. Personalens erfarenheter av att främja känslan av sammanhang för intagna i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nanna Windh; [2023]
  Nyckelord :correctional services; SOC; health promoting; crime prevention; kriminalvård; KASAM; hälsofrämjande; brottsförebyggande;

  Sammanfattning : Introduktion: Hälsan hos intagna på anstalter är sämre än hos den generella populationen. Att ha känslan av sammanhang är en viktig faktor för upplevd god hälsa samt för att kunna hantera stressfaktorer som uppkommer i livet. LÄS MER

 4. 4. Djurunderstödda insatser och återhämtning : Samspelet mellan människa och djur

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Diana Svenn; Emelie Tholin; [2023]
  Nyckelord :Health promotion; Animal-assisted interventions; recovery; public health; stress; qualitative; Hälsopromotion; djurunderstödda insatser; stress; folkhälsa; återhämtning; kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka yrkesverksammas upplevelser av hur samspelet mellan människor och djur bidrar till återhämtning inom djurunderstödda insatser. Bakgrunden fokuserar på återhämtning var det hälsopromotiva perspektivet lyfts fram och användas som en riktning för att ge hälsopromotiva redskap. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jonna Blixt; Erika Bäck; [2023]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; literature review; nurses; nursing measures; prevention; Förebygga; hjärt- och kärlsjukdom; litteraturöversikt; omvårdnadsåtgärder; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett folkhälsoproblem som leder till försämrad livskvalitet. Antalet människor som insjuknar ökar och det leder till hög belastning på sjukvården och stora kostnader för samhället. LÄS MER