Sökning: "health promotion"

Visar resultat 1 - 5 av 1211 uppsatser innehållade orden health promotion.

 1. 1. Vårdpersonalens hälsofrämjande arbete inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Pär Johansson; [2024]
  Nyckelord :Health promotion; health; forensic psychiatry; physical activity; nursing staff; patient; Hälsofrämjande arbete; hälsa; rättspsykiatri; fysisk aktivitet; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och den begränsade vårdmiljön inom rättspsykiatrin kan ha en negativ effekt på patienternas hälsa. Patienterna har förutom psykiatrisk problematik även ökad dödlighet, risk för somatisk sjukdom och fetma jämfört med övriga befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av sekundärprevention efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Dana Rafati; Ban Al-Anbari; [2024]
  Nyckelord :experiences; nursing care; myocardial infarction; patients; secondary prevention; erfarenheter; hjärtinfarkt; omvårdnad; patienter; sekundärprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd som uppstår vid akut skada i hjärtmuskeln. Orsakerna är kopplade till riskfaktorer som hypertoni, diabetes, ålder, rökning och ogynnsam livsstil. Rehabiliteringsprogram bör omfatta fysisk träning och fokusera på psykosociala samt livsstilsrelaterade faktorer. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors hälsofrämjande arbete med övervikt hos barn utifrån ett föräldraperspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Karlsson; Jasmin Henrixon; [2024]
  Nyckelord :Children; child care center; parents; family-centred care; health promotion work; overweight; Barn; barnavårdscentral; familjefokuserad omvårdnad; förälder; hälsofrämjande arbete; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt hos barn är ett växande folkhälsoproblem som hotar barns psykiska och fysiska hälsa. Distriktssköterskan har i uppdrag att främja barns hälsa i sitt arbete på barnavårdscentralen och kan med hjälp av familjefokuserad omvårdnad se till barnets helhet. LÄS MER

 4. 4. Vuxnas synpunkter om främjandet av förskolebarns kostvanor : En kvantitativ studie om förskolans personal och vårdnadshavares synpunkter om samverkan och ansvar gällande barns kostvanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Ida Brokvist; Klara Danielsson; [2024]
  Nyckelord :Children s dietary habits; Communication; Cooperation; Distribution of roles; Preschool;

  Sammanfattning : In this study, we wanted to investigate, analyze and compare staff working in groups of children and the views of guardians regarding children's dietary habits in preschool. This to be able to draw conclusions about whether the collaboration works, whether it´s sufficient to promote children's dietary habits and who they believe the responsibility rests most heavily on. LÄS MER

 5. 5. Malnutrition i Kapstaden : en kvalitativ studie om erfarenheter av att arbeta med malnutrition och dess bakomliggande orsaker

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fanny Arebark; Ellen Sandahl; [2024]
  Nyckelord :Cape Town; Malnutrition; Non-governmental organizations; Prevention; Strategies; Icke-statliga organisationer; Kapstaden; Malnutrition; Prevention; Strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund Malnutrition är ett omfattande problem i Sydafrika och är orsaken bakom nästan hälften av dödsfall hos barn under 5 år i Sydafrika. Undernäring ger både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser på individ- och samhällsnivå. LÄS MER