Sökning: "healthcare staff"

Visar resultat 1 - 5 av 696 uppsatser innehållade orden healthcare staff.

 1. 1. Att stå i medias fokus - en kvalitativ intervjustudie om medias bevakning av intensivvården under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellinor Ekdahl; Dennis Morton; Embla Starke Sundén; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; journalism; intensive care unit; media; professional identity;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find out whether increased media attention in relation to the covid19 pandemic of 2020 has any effects on the staff of intensive care units in Sweden. And if itin any way shapes the professional identity of the healthcare workers at the units. LÄS MER

 2. 2. Vård av personer med demenssjukdom på sjukhus : En litteraturöversikt om vårdpersonals upplevelser

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Ellen Hansen; Lisa Jansohn; Gabriel Korodi; [2021]
  Nyckelord :Dementia; ethical dilemmas; experiences; hospital; nursing staff; person-centered care; Demenssjukdom; etiska dilemman; personcentrerad vård; sjukhus; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Varje år insjuknar omkring 10 miljoner personer i världen i en demenssjukdom. Dessa personer behöver ibland vårdas på sjukhus på grund av olika akuta försämringar. Sjuksköterskor behöver arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att kunna tillgodose alla de behov en person med demenssjukdom har. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Karlsson; Magnus Königsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; nurse anesthetist; qualitative content analysis; work enviroment; mental health; Covid-19; anestesisjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; mental hälsa;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva Abstrakt Bakgrund: I december 2019 kom nyheten från Kina om Covid-19 viruset. Ett smittsamt virus som spred sigt över världen och skapade en ny pandemi. Covid-19 kan ge mycket allvarliga luftvägssymtom som kräver avancerad intensivsjukvård. LÄS MER

 4. 4. Pandemins flexibla slavar : En kvalitativ studie av vårdpersonalens upplevelse av en hög arbetsbelastning under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lelyan George; Angelica Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: “ Pandemic’s flexible slaves” Author: Angelica Olsson & Lelyan George With this study, we have been aiming to describe and analyze how work under heavy load at a hospital during the Covid-19 pandemic, affects the healthcare staff´s working conditions and psychosocial work environment. Eight semi-structured interviews were performed with individuals working as a nurse. LÄS MER

 5. 5. ”Men i verkligheten så måste vi få det att funka!” : En kvalitativ studie om biståndsbedömares bemötandestrategier för personer med demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Theresia Axelgård; Tablo Amin; [2021]
  Nyckelord :Care manager; Dementia; Social work; Self-determination; Strategies.; Biståndsbedömare; Demenssjukdom; Socialt arbete; Självbestämmande; Strategier.;

  Sammanfattning : I mötet med personer med demenssjukdom ställs biståndsbedömare inför olika utmaningar i sitt arbete, för att tillmötesgå den enskildes behov och vilja. Biståndsbedömaren ska alltid utgå från den enskildes självbestämmanderätt samt se till ett helhetsperspektiv gällande den enskildes livssituation, behov och nätverk av personer som finns runt personen. LÄS MER