Sökning: "hearing symptoms"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden hearing symptoms.

 1. 1. GYMNASIEELEVERS HÖRSEL, INSTÄLLNING OCH KÄNNEDOM OM HÖRSELPREVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :David Pauta Alvarracin; Emma Särnblom; [2019-06-14]
  Nyckelord :Ungdomar; höga ljudnivåer; hörselproblem; inställningar; hörselprevention; adolescents; high sound levels; hearing symptoms; perception; hearing prevention;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the present study was to investigate high school students’ (15-19 years) self-perceived hearing experience, perception of high sound levels and hearing prevention.Research method: A quantitative survey study, analyzed descriptively. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med palliativa patienter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Johannesson; Kristofer Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Existential conversations; literature review; nurse; palliative; Existentiella samtal; litteraturöversikt; palliativ; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård kallas förhållningssättet man arbetar efter när botande behandling inte längre har en positiv verkan utan vården övergår till att lindra symtom. Sjuksköterskors grundläggande ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. LÄS MER

 3. 3. Hörselnedsättning och hörselskyddande åtgärder bland studenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Lundberg; Jonatan Lindström; [2018]
  Nyckelord :Hörselnedsättning; speech recognition threshold SRT ; tinnitus; skadliga ljudmiljöer; studenter; självskattning; hörselskydd; portabla mediaspelare PMP ;

  Sammanfattning : Hörselnedsättning är ett vanligt problem. Dock, på grund av dess progressiva natur är det många som kan vara omedvetna om försämringen av deras hörsel. Forskning indikerar att skyddsbeteende relaterat till hörseln ofta är korrelerat med närvaron av symptom. LÄS MER

 4. 4. Upplevd hörselstatus hos förskollärare i traditionella- samt hörselintegrerade förskolor – En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johncoln Phan; Gisela Erixon; [2017-06-29]
  Nyckelord :Audiologi; förskollärare; ljudmiljö; buller; hörselintegrerad förskola; hörselstatus;

  Sammanfattning : Purpose:The aim of this study was to investigate and compare the subjective hearing status of preschool teachers and hearing integrated preschools. We also wanted to investigate the acoustic environment of the preschools.Background:Preschool teachers are exposed to a different kind of noise that is studied traditionally, for example in industry. LÄS MER

 5. 5. King Kopetzky syndrome - En beskrivande litteraturstudie om möjliga bakomliggande orsaker och rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Linda Näsman; Liselott Alexandersson; [2015-07-02]
  Nyckelord :KKS; OAD; auditiv stresstörning; normal hörsel; taluppfattning; auditory stress disorder; normal hearing; speech perception;

  Sammanfattning : KKS includes difficulties hearing speech in background noise although results from pure toneaudiometry are normal. The condition is also called ”Obscure Audiotory Dysfunction” and”Auditory disability with normal hearing”. KKS affects a heterogeneous group. LÄS MER