Sökning: "heder sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden heder sverige.

 1. 1. Våld i hedersnamn : en kvalitativ sudie kring socialtjänstens insatser beträffande hedersreöaterad våld.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Roza Hussain; [2020]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterad våld; socialtjänsten; klan samhälle;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld är ett fenomen som under de senaste 15 åren har uppmärksammats i Sverige. Tidigare undersökningar tyder på att det riskerar att finnas en brist på kunskap från yrkesverksamma som arbetar med dessa ärenden, det verkar också finnas en osäkerhet kring hur man på bästa sätt hanterar problematiken med hedersrelaterat våld. LÄS MER

 2. 2. Socialt arbete i skuggan av det hedersrelaterade   våldet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Arin Batti; Jasmin Adam; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence and oppression; shame; honor; power; social workers.; Hedersrelaterat våld och förtryck; skam; heder; makt; socialarbetare.;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att utforska hur socialarbetare upplever sin kunskap och resurser i sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Vi genomförde en kvalitativ undersökning som baserar sig på semistrukturerade intervjuer med fem socialarbetare från två olika kommuner i Sverige, som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 3. 3. Hur porträtteras hedersmord i svenska media under tidsperioden 2015-2016. En diskursanalys.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Wilma Åberg; [2020]
  Nyckelord :Heder; Hedersmord; Media; Dagstidningar; Sverige; Diskursanalys; Immigration.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har ett stort utrymme i allmänheten och är ofta det första som bildar en uppfattning hos läsaren om specifika nyhetshändelser. Hedersmord har på senare år fått stort medialt utrymme. LÄS MER

 4. 4. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER

 5. 5. Att se och stötta utsatta skolelever : En kvalitativ studie om sju skolkuratorers erfarenheter av elevers utsatthet för hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Farahedeba Charkhy Habib; Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Honor-based violence; Honor-related violence.; Hedersvåld; hedersrelaterat våld; hedersproblematik; elever som utsatts för hedersrelaterat våld; kuratorers arbete mot heder i skola.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie beskriver hur sju skolkuratorer i södra Sverige uttrycker och förmedlar sina erfarenheter samt strategier för stödinsatser och upptäckt av elever som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld. Studiens frågeställningar belyser de olika definitionerna av begreppet hedersrelaterat våld, vilka kännetecken som informanterna kan koppla till våldet samt hur de kan stödja de elever som är eller blivit utsatta av hedersrelaterat våld. LÄS MER