Sökning: "hederskod"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet hederskod.

 1. 1. Svenska underleverantörers kredittider -En studie av kredittidernas utveckling över tid och dess samband med lönsamhet, investeringar, antal anställda samt expensionstakt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Florén; Therese Öhrn; [2018-03-20]
  Nyckelord :Kredittid; likviditet; lönsamhet; investering; anställda; expansion; varulager; korrelationskoefficient;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem : Svenska underleverantörer upplever allt längre kredittider. Debattenoch forskningen pekar på att de långa kredittiderna ger likviditets- och lönsamhetsproblem.En situation uppstår där problemet handlar om att företag inte kan investera, anställa ochexpandera. LÄS MER

 2. 2. Hedersmord : Hur ser skyddsbehovet ut för kvinnor och flickor i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Björkman Sofia; Lydia Sahlqvist; [2017]
  Nyckelord :honour-related murders; hedersmord;

  Sammanfattning : Hedersmord blev i Sverige först uppmärksammat under 1990-talet då två rättsfall, Sara och Fadime, kom att väcka stor debatt i det svenska samhället. Debatten kretsade kring hur och framförallt varför morden begicks. LÄS MER

 3. 3. Hedersmord - I vilken utsträckning tar svenska domstolar hänsyn till hedersproblematiken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Nyström Eklund; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; hedersmord; hederskultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersproblematiken blev känd i Sverige under 1990-talet, då två väldigt uppmärksammade hedersmord på Sara och Fadime begicks i Sverige. Morden väckte stor debatt och alla försökte förstå hur detta kunde inträffa och framförallt varför. LÄS MER

 4. 4. Riksrevisionen vs. Deloitte : en jämförande studie av revisionsarbete

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annika Östman; Marta Goczkowska; [2007]
  Nyckelord :revision; granskning; personalkostnader; materiella anläggningstillgångar; deloitte; riksrevisionen;

  Sammanfattning : ”Ineffektiv, toppstyrd och dyr” omtalades Riksrevisionen i DN vilket väckte författarnas intresse vad gäller Riksrevisionens revisionsarbete samt om detta skiljer sig nämnvärt åt från en privat revisionsbyrå. Författarna har haft för avsikt att undersöka om det förekommer eventuella skillnader och likheter mellan Riksrevisionens och Deloittes granskningsarbete vad gäller de materiella anläggningstillgångarna maskiner och inventarier samt personalkostnader såsom löner, arvoden och förmåner. LÄS MER