Sökning: "hedging"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet hedging.

 1. 1. Valutariskhantering - En fallstudie om IMPX

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Ohlin; Anton Jansson Landerin; [2019-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten är en fallstudie om företaget IMPX, som är ett pseudonym för ett verkligt företag.Syftet är att undersöka de kostnader hedging kan innebära för studieobjektet och hurhedgingens inverkan kan kompensera för dessa. Studien är indelad i två områden – hedgingenskostnader och hedgingens inverkan på en verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 3. 3. Testing Extended Rules of Thumb for the Dynamics of Volatility Surfaces

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joar Mellström; [2019]
  Nyckelord :Volatility Surface; Implied Volatility; Rules of Thumb; NoArbitrage Condition; Index Options; Business and Economics;

  Sammanfattning : It is a common practise to quote option prices using their BlackScholes implied volatility. A volatility surface describes an options implied volatility as a function of the strike price and time to maturity. It can be used as a tool for hedging but also valuation when prices are not directly observable. LÄS MER

 4. 4. Implementing and testing possible hedging strategies to minimise value fluctuations in a defaulted portfolio

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Gabriel Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A Central Counterparty (CCP) handles clearing between its members and can mutualise and reduce the counterparty and credit risk in a network. In the case of a clearing member defaulting on its obligations, the defaulted portfolio will be taken over by the CCP, which will attempt to close out the positions as quickly as possible. LÄS MER

 5. 5. Hedging Rule Discussions : A study on hedging and emoticons in an online board game discussion forum

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Joakim Aldén; [2019]
  Nyckelord :Hedging; hedge; politeness theory; computer-mediated communication; cmc; pragmatics;

  Sammanfattning : In everyday language, people tend to speak in a non-committing fashion when making claims, either to save their own face or to save another person’s face. In linguistics, this is called hedging, with common words and expressions such as probably, assume and I don’t know often revealing that a hedging speech act has been performed. LÄS MER