Sökning: "hegemoni"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet hegemoni.

 1. 1. NU SKA DU DANSA OCH DET ÄR MED MIG En kvalitativ och feministisk diskursanalys av könskonstruktioner i svensk dansbandsmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jonathan Borg; [2021-10-25]
  Nyckelord :dansband; kön; genus; femininitet; maskulinitet; hegemoni; dikotomi; stereotyper; fulkultur; arbetarklass; performativitet; heteronormativitet; musik; låt; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt sex dansbandslåtar från 1970-talet ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Med hjälp av diskursanalytisk metod samt teoretiska perspektiv och begrepp såsom performativitet, poststrukturalism och hegemonisk maskulinitet har jag studerat hur könskonstruktioner och diskurser görs och uttrycks i låttexter. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av tre läroböckers framställning av medier i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Larsson; Ludwig Lilja Jensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur svenska läromedel för högstadiet framställer medier från 2010. För att uppnå detta har vi använt oss utav en kvalitativ innehållsanalys där vi granskat tre olika läroböcker. De läroböcker vi använt oss av är Digilär, Utkik och SO.S Samhälle Maxi. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet i en kommunal kontext : En diskursanalys av Haninge och Huddinge kommuns arbete med social hållbarhet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Evelina Israelsson; [2021]
  Nyckelord :Path dependency; spatial determinism; Social hållbarhet; hållbarhet; planering; Haninge kommun; Huddinge kommun; diskursteori; diskursanalys; hegemoni; antagonism;

  Sammanfattning : Vad innebär egentligen social hållbarhet? Forskningen presenterar en rad olika förklaringar av begreppet, menar att det bland annat är möjligt att se begreppet som ett ramverk eller verktyg, men det kan även ses som ett sätt att uppnå hållbarhet i generell mening - men är dessa sätt att betrakta social hållbarhet något som även används i kommunernas praktiska verksamhet? Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur begreppet social hållbarhet används och beskrivs på kommunal nivå. Undersökningen har utgått från ett diskursteoretiskt perspektiv och en diskursanalytisk metod som syftar till att dekonstruera och analysera användningen av social hållbarhet på kommunal nivå. LÄS MER

 4. 4. VI OCH DOM I DENKRIMINALPOLITISKA DEBATTEN : En kritisk diskursanalys av debattartiklar av Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna 2020-2021

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martina Svartz; [2021]
  Nyckelord :kriminalpolitik; rasifiering; medborgarskap; socialkonstruktivism; diskurs; kritisk diskursanalys; neoliberalism; svensk politik; rasism; hegemoni; ojämlikhet;

  Sammanfattning : Med social konstruktivismen som filosofisk ansats kan samhället förstås som format genom vårt språk och enligt Fairclough kan kommunikation aldrig betraktas som neutral. Den statsvetenskapliga forskningen frångår ofta att belysa språkets betydelse för hur komplexa sociala fenomen framställs och förstås. LÄS MER

 5. 5. Populism, universalism och partikularism : Ernesto Laclaus rekonstruktion av populismbegreppet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Kristoffer Olofsson; [2021]
  Nyckelord :populism; Laclau; Koselleck; Connolly; essentially contested concepts; Geschichtliche Grundbegriffe; hegemony; populism; Laclau; Koselleck; Connolly; i grunden omstridda begrepp; Geschichtliche Grundbegriffe; hegemoni;

  Sammanfattning : In this study I search for the real understanding of the Lauclanian concept of ”populism” from both the viewpoint of William Connollys essentially contested concepts and the conceptual historian Reinhart Koselleck. My starting point for the analysis takes its inspiration from the more contemporary notion of ”constructing the social” but tries to focus on a result that can be free from the highly abstract discourse theory put forward by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. LÄS MER