Sökning: "hegemoniska diskurser"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden hegemoniska diskurser.

 1. 1. ”Sanningen” om den skrivande kvinnan. Makt och sanningsetablerande i den svenska 1930-talspressen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :David Andersson; Frida Svensson; [2019-05-06]
  Nyckelord :Kvinnliga författare; 1930-talet; diskursanalys; hegemoniska diskurser; Female writers; 1930’s; discourse analysis; hegemonic discourses;

  Sammanfattning : This essay intends to study how the established truths in society about female writers in the swedish 1930’s were created by the members of the press, and how the different truths interacted contextually. The portraying of the writers in the newspapers reviews is therefore essential to the essay. LÄS MER

 2. 2. Att styra med tillit: En diskursanalys av Tillitsdelegationens huvudbetänkande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Lönnback; Sanna Möllestål; Maria Sköld; [2019]
  Nyckelord :Tillitsdelegationen; New Public Management; diskursteori; Laclau; Mouffe; Osborne; Gaebler; tillit; styrning; styrningsfilosofi; förvaltning; förvaltningsreform; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 1970-talet har den svenska förvaltningen påverkats av New Public Management. Som en reaktion på detta tillsatte regeringen år 2016 Tillitsdelegationen för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av förvaltningen. LÄS MER

 3. 3. #METOO- FÖRÄNDRINGARNAS TID En kritisk diskursanalys av debatten kring #metoo och sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Spansk; Caroline Wennergrund; [2018-12-14]
  Nyckelord :#metoo; sexuellt våld; diskurs;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ur ett diskursanalytiskt angreppssätt undersöka vilka diskurser om sexuellt våld som framkommer i debatten kring kampanjen #metoo i Sverige. Vidare var syftet att undersöka hur den diskursiva kampen har sett ut i debatten kring #metoo och hur den sociala praktiken eventuellt kan ha kommit att påverkats av debatten. LÄS MER

 4. 4. “He’s so powerful, so beautiful” : En ideologisk studie ur genussynpunkt om konstruerad maskulinitet och våld i  tv-serien True Blood

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Eriksson Gelin; Felicia Lagerström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna  uppsats  handlar  om  hur  tv-serien  True  Blood  konstruerar  diskurser  kring maskuliniteten genom hur de framställer sina manliga karaktärer. Genom en ideologisk läsning ur  genussynpunkt  görs  en kvalitativ  analys  som bildar en  tematiskt uppbyggd studie,  vars  resultat  diskuteras  utifrån  R.W. LÄS MER

 5. 5. De obändiga : Formellt och informellt lärande i den svenska hästvärlden

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Nicole Pergament Crona; [2018]
  Nyckelord :Häst. Människa. Relationer. Maktmotstånd. Lärande. Kunskap. Kunskapsvägar. Human-animal studies HAS . Kritiska djurstudier. The animal turn. Multispecies perspective. Autoetnografi. Experimentellt skrivande.;

  Sammanfattning : I anslutning till det ökade vetenskapliga intresset för relationen djur – människa ämnar jag här undersöka varför många hästmänniskor söker sig informella kunskapsvägar, vägar som inte sällan står i strid med hegemoniska diskurser och maktstrukturer inom den svenska hästvärlden. Mina frågeställningar är följande: Hur ser den formella kunskapsvägen i Hästsverige ut och varför tycks det finnas ett motstånd mot denna? Hur ser motståndet ut? Vad är det man väljer bort? Vad söker man istället? Materialet består av intervjuer med människor som valt informella sätt att nå kunskap om hästar, författarens egna erfarenheter samt texter som behandlar den svenska hästvärlden i stort. LÄS MER