Sökning: "helena lund"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden helena lund.

 1. 1. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors livskvalitet efter total mastektomi vid bröstcancerEn litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helena Lund; Emma Matsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Matbordet: en arena för lärande? : - en studie om förskollärares uppfattningar om pedagogiska måltider

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Oliviha Damberg; Helena Lund; [2018]
  Nyckelord :pedagogisk måltid; lärtillfälle; förskollärare; uppfattning; kök;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares uppfattningar, erfarenheter ochinställningartill pedagogiska måltider. Studien är av kvalitativ karaktär och metoden som användes för att undersöka förskollärarnas uppfattningar var samtalsintervjuer vilka transkriberades och analyserades med hjälp av tematiska analyser. LÄS MER

 4. 4. Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster : En fallstudie på Tetra Pak i Lund

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robert Kezovski; [2017]
  Nyckelord :Social hållbarhet; sociala hållbarhetskriterier; CSR; 3PL och anti-korruption;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster - En fallstudie på Tetra Pak i Lund Ämne: Examensarbete i logistik, 30hp Datum: 2017-05-24 Författare: Robert Kezovski Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Bakgrund: GT&T är den inköpsavdelning inom Tetra Pak som tillhandahåller företaget med de transportlösningar som Tetra Pak behöver när de ska transportera olika material och färdiga produkter (Process development manager, 03-04-2017). Tredjepartslogistik (3PL) innebär användning av externa företag för att utföra logistikfunktioner som traditionellt förvaltas av tillverkningsföretag såsom transport och lagring (Skjoett-Larsen, 2000). LÄS MER

 5. 5. Människohandel med barn i Sverige för sexuella ändamål : En utredning av lagstiftningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helena Lund; [2016]
  Nyckelord :Människohandel; barn; sexuella ändamål; Sverige; 4 kap. 1 a § BrB; 4 kap. 1 a § 2 st. BrB; koppleri; få rättsfall; ålder; uppsåt; oaktsamhet; 6 kap. 13 § BrB;

  Sammanfattning : .... LÄS MER