Sökning: "helhetssyn inom äldreomsorg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden helhetssyn inom äldreomsorg.

 1. 1. Att dela helhetssyn : en vetenskaplig essä på jakt efter ett svårfångat begrepp i sjukvården

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Ingela Frän; [2019]
  Nyckelord :Holistic view; holism; health; ageism; physiotherapy; health care; geriatric care; practical knowledge; phronesis; hermeneutics; phenomenology; existentialism; New Public Management NPM ; ethics; reflection.; Helhetssyn; holism; hälsa; ålderism; fysioterapi; sjukvård; äldreomsorg; praktisk kunskap; fronesis; hermeneutik; existentialism; New Public Management NPM ; etik; reflektion.;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä undersöker jag begreppet helhetssyn som ord, dess historiska utveckling inom hälso- och sjukvård, hur det uppfattas inom aktuell forskning samt ur ett filosofiskt perspektiv. Fenomenologi, hermeneutik och existentialism utgör det filosofiska ramverket och jag låter dessa teorier gå i dialog med gestaltade berättelser från mitt yrkesutövande som fysioterapeut men också med mina reflektioner och tidigare erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) inom kommunal äldre- och handikappomsorg : en deskriptiv studie av åtta kommuners införande och användande av ICF

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Kristina Eriksson; Lotta Ericsson; [2012]
  Nyckelord :International classification; functioning; disability; health; klassifikation; funktionstillstånd; funktionshinder; hälsa; äldreomsorg; arbetsterapi; social omsorg;

  Sammanfattning : Abstract: Syfte: Att beskriva hur kommunernas äldre- och handikappomsorg infört och använder sig av ICF. Metod: Semistrukturerade telefonintervjuer med representanter för åtta svenska kommuner. Intervjuerna har transkriberats och analyserats genom kvalitativ innehållsanalys, Resultat: Resultatet redovisas under två teman. LÄS MER

 3. 3. Alla pusselbitar behövs : En fallstudie om interprofessionellt teamarbete i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Alicia Ottosson; Malin Wetterhall; [2012]
  Nyckelord :elderly care; interprofessional teamwork; professions; collaboration; consensus; äldreomsorg; interprofessionellt teamarbete; yrkesgrupper; samverkan; samförstånd;

  Sammanfattning : When the population is getting older, the need for complex care and nursing interventions in elderly care increases. To create a holistic view of the elder and their life situation, interprofessional team collaboration is often desirable and necessary. LÄS MER

 4. 4. "Det sköterskan tycker är viktigast tycker absolut inte chefen…" En kvalitativ studie om enhetschefens och sjuksköterskans förhållningssätt samt den upplevda betydelsen av detta för omsorgspersonal på äldreboende

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Christina Fröjdlund; [2009-10-26]
  Nyckelord :ledarskap inom äldreomsorg; sjuksköterskor; omvårdnadspersonal; äldreboende; salotogenes; patogenes; kommunikation inom organisationer; etik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur enhetschef och sjuksköterska utövar sitt ledarskap samt hur omsorgspersonalen uppfattar och förhåller sig till fenomenet med olika budskap och förhållningssätt, i utövandet av detta ledarskap. Frågeställningarna är följande:1. LÄS MER

 5. 5. ATT SE HELA MÄNNISKAN - EN STUDIE OM BEAKTANDET AV EN HELHETSSYN PÅ INDIVIDEN I HANDLÄGGNINGSPROCESSEN INOM ÄLDREOMSORGEN VID ANSÖKAN OM BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jonna Christensen; Cecilia Ottosson; [2007]
  Nyckelord :bistånd; dokumentation; handläggningsprocess; helhetssyn; organisationsteori; Socialtjänstlagen; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte har varit att belysa hur individens hela livssituation och möjligheter samt fysiska, medicinska, psykiska, sociala och existentiella behov beaktas i utredningar gällande rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen (2001:453), samt hur biståndshandläggare resonerar kring denna helhetssyn i hela handläggningsprocessen. Studien har genomförts på en myndighetsenhet för social och medicinsk omsorg i Malmö stad. LÄS MER