Sökning: "helhetssyn palliativ"

Visar resultat 6 - 10 av 65 uppsatser innehållade orden helhetssyn palliativ.

 1. 6. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Haidi Massoud; Rebecca Elovsson Hultin; [2021]
  Nyckelord :End of life care; Experience; Nurses; Nursing; Palliative care; Patients.; Erfarenheter; Livets slutskede; Upplevelser; Omvårdnad; Palliativ vård; Patienter; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Palliativ vård är en typ av vård som handlar om att lindra symtom och lidande i livets tidiga och sena slutskede. Sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården står dagligen inför olika dilemman och påfrestningar i arbetet. LÄS MER

 2. 7. Att arbeta som sjuksköterska i en hemmiljö med döden närvarande : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ashtar Baranou; Amanda Larsson; Lovisa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; home environment; pallaitive care; qualitative; Hemmiljö; kvalitativ; palliativ vård; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När inte längre behandling eller läkemedel finns som kan bota eller bromsa sjukdomen hos en person övergår vårdens fokus till symtomlindring, minskat lidande och livskvalitet. Så kallad palliativ vård.  Idag finns 40 miljoner människor världen över som är i behov av palliativ vård. LÄS MER

 3. 8. Sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter av relationen till patienten i palliativ vård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julia Engman; Daniel Avenäs; [2021]
  Nyckelord :Experience; Nurse; Palliative care; Perception; Relationship; Erfarenhet; Palliativ vård; Uppfattningar; Relation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som en aktiv vård med helhetssyn av personer i alla åldrar med allvarligt lidande på grund av svår sjukdom och särskilt för personer nära livets slut, där vården syftar till att främja livskvalitet för den sjuke och dennes närstående. I palliativ vård är relationen en hörnsten och en god relation mellan sjuksköterskan och patienten ses som en förutsättning för möjligheterna att förmedla en god palliativ vård. LÄS MER

 4. 9. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom palliativt : en allmän litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonna Isaksson; Jenny Johansson; [2021]
  Nyckelord :Demens; Erfarenhet; Palliativ vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som bidrar till en kognitiv nedsättning med symtom som minnesproblematik och svårigheter att utföra enkla vardagliga sysslor. En demenssjukdom går inte att bota utan vården får inriktas på att lindra symtom och öka livskvaliteten under sjukdomens olika faser. LÄS MER

 5. 10. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Agne Miskunaite; Wilma Öhman; [2021]
  Nyckelord :End-of-life care; experiences; nurses; palliative care; qualitative; relatives; Anhörig; kvalitativ; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att människan belyses av en helhetssyn, där förebyggande och lindrande av det fysiska, psykiska, sociala samt de existentiella behoven ska ske. I tidigare forskning upplevde patienterna att de behövde stöd och hjälp utav sjuksköterskorna för deras mående och för att de skulle kunna känna trygghet. LÄS MER