Sökning: "helig dans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden helig dans.

  1. 1. Dansen med Självet : en jungiansk analys av Mevlevi-ordens dansritual

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Micaela Lothigius; [2006]
    Nyckelord :C. G. Jung; jungiansk psykologi; dans; dansande dervisher; Mevlevi-ordern; arketypteorin; individuationsprocessen; arketyp; gestaltning; helig dans; jaget; självet; religiös dans; dansterapi; sufism; Rumi; jungiansk terapi; dansritual;

    Sammanfattning : Min uppsats är en jungiansk analys av Mevlevi-orderns dansritual. Min C-uppsats, Den dansande imaginationen, behandlade dansterapi utifrån den jungianska psykologins teorier och analysen av dansritualen är en fortsättning på temat om dans som ett redskap i den terapeutiska processen. LÄS MER