Sökning: "hembesök"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet hembesök.

 1. 1. Barnhälsovårdssjuksköterskors och familjestödjares upplevelser av att i samverkan arbeta med utökade hembesöksprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Cecilia Olsson; Malin Ringström; [2020]
  Nyckelord :child health care; collaboration; experiences; home visiting; nurse; social work; Barnhälsovård; familjestödjare; hembesök; samverkan; specialistsjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet löper större risk att drabbas av ohälsa genom hela livet. Ett flertal projekt har prövats i arbetet med proportionell universalism, vilket innebär att generella åtgärder anpassas till prioriterade gruppers behov. LÄS MER

 2. 2. Faktorer i uppföljningen som påverkar livskvalitet hos personer med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nicole Lindgren; Cecilia Nord; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Uppföljning; Intervention;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som drabbar många människor i världen och prognosen är dålig. Syndromet är progressivt med successiv försämring, upprepade behov av sjukhusinläggning och hög risk för plötslig död. LÄS MER

 3. 3. Förstärkt föräldraskap : Vård- och omsorgspersonalens upplevelser av utökade hembesök inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Gahm; Rebecca Larsson; [2020]
  Nyckelord :Child Health Care; Parenting; Home Visits; Relationships; Collaboration; Barnhälsovård; Föräldraskap; Hembesök; Relationer; Samarbete;

  Sammanfattning : Inledning: Barn i socioekonomiskt utsatta områden riskerar i större utsträckning att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Kan utökade hembesök bidra till att stärka föräldraskap och tidigt upptäcka familjer i behov av stöd? Bakgrund: Barnhälsovården, mödrahälsovården och socialtjänsten i Sverige arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att minska risken att familjer ska utveckla hälsoproblem. LÄS MER

 4. 4. En tryggare start som förälder : Föräldrars erfarenheter av ett utökat hembesöksprogram inom barnhälsovården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Nora Mattsson; Carolina Norrman; [2020]
  Nyckelord :Child health care nurse; Experiences; Extended home visits; Family support; Parents.; Barnhälsovårdssjuksköterska; Erfarenheter; Familjestödjare; Föräldrar; Utökade hembesök.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utökade hembesöksprogram inom barnhälsovården är en relativt ny metod i Sverige som har som syfte att främja relationen mellan föräldrar och barn. Förhoppningen är även att relationen till barnhälsovårdssjuksköterska och familjestödjare stärks vilket underlättar att kontakt tas när familjen behöver det. LÄS MER

 5. 5. ”MEN DET ÄR JU MÄNNISKOR VI JOBBAR MED. MÄNNISKOR KAN VARA OFÖRUTSÄGBARA” : - Om hur socialtjänsten uppmärksammar och åtgärdar eventuella missförhållanden i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elisabet Lindström; Emil Hallin; [2020]
  Nyckelord :attachment-theory; crisis-theory; foster care; abuse; children; anknytningsteori; kristeori; familjehemsvård; missförhållanden; barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur eventuella missförhållanden i pågående familjehemsplaceringar kommer till kännedom för socialtjänsten, samt att belysa vilka åtgärder socialtjänsten använder för placerade barn och/eller familjehem, när missförhållanden föreligger. Den tidigare forskningen lyfter fram hur barn påverkas vid missförhållanden och beskriver socialtjänstens utmaningar samt möjliga åtgärder vid missförhållanden. LÄS MER