Sökning: "hemifrån"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet hemifrån.

 1. 1. Produktivitet och effektivitet hos tjänstemän som arbetar på distans hemifrån : - En flerfallsstudie med tolv tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Måns Tjelander; Isak Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Telecommuting; teleworking; productivity; efficiency and effectiveness.; Distansarbete; hemarbete; produktivitet och effektivitet.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning framställer ofta distansarbete som en produktivare metod än att arbeta på arbetsplatsen. Syftet med denna studie är att undersöka åsikter om distansarbete hemifrån samt hur de individer som arbetar som tjänstemän upplever att deras produktivitet och effektivitet påverkas i samband med detta. LÄS MER

 2. 2. Hemma bra, men borta bäst? - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Anderberg; Jessica Lind; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Home is good, but away is best? - A quantitative study about individuals’ performance and motivation related to an increased frequency of working remotely Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 credits Authors: Julia Anderberg, Jessica Lind and Malin Olsson Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Key words: Working remotely, Performance, Motivation, Gender, Agency theory Purpose: Working remotely results in loss of control for the company, which leads to an increased opportunistic behaviour among employees. Insights in this area of problem, could be used as a tool for companies to make the employees work consistently with the interest of the company. LÄS MER

 3. 3. Finns det egentligen något som heter ledig tid? : En kvalitativ studie om flexibelt arbete innan och under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Hallerstedt; Felicia Höglund; [2020]
  Nyckelord :flexibelt arbete; gränslöshet; tillgänglighet; familjeliv; krav; kontroll; socialt stöd; kris; coronapandemin.;

  Sammanfattning : Flexibla arbetsarrangemang är en allt mer vanlig arbetsform idag och sägs generera en god balans mellan privatliv och arbetsliv. Individen får relativt fritt bestämma över tid och rum för utförandet av arbetet vilket även sägs ge högre arbetstillfredsställelse till följd av friheten och förtroendet. LÄS MER

 4. 4. Det är kul att labba, men that´s it! : En studie av högstadieelevers kemiintresse samt lärares arbete för en ökad studiemotivation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Susanne Bromander; [2020]
  Nyckelord :Kemi; motivation; intresse; lärare; elev; förälder; hemmet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur intresserade eleverna på högstadiet är av ämnetkemi i de olika årskurserna och hur yttre faktorer kan stärka deras intresse. Även lärarna harstuderats och hur de aktivt arbetar för att stärka och utveckla elevernas motivation för ämnet. LÄS MER

 5. 5. Läsinlärningen : En studie om elevernas läsinlärning och lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Pettersson; [2020]
  Nyckelord :läsinlärning; lässvårigheter; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ett bredare lärarperspektiv om hur några lärare från förskoleklassen upp till årkurs 3 arbetar med läsinlärningen samt hanteringen av de svårigheter som kan uppkomma i samband med inlärningen. Den metod som har använts är surveyundersökning via mejl på grund av den rådande pandemin COVID-19. LÄS MER