Sökning: "hemifrån"

Visar resultat 26 - 30 av 212 uppsatser innehållade ordet hemifrån.

 1. 26. Företags motivationshöjande åtgärder vid hemarbete under en pandemi : - En kvalitativ studie om företag som ställt om till hemarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Wingren; Alan Maatouk; Erika Andersson; [2020]
  Nyckelord :hemarbete; pandemi; motivationsbrist; personalstyrning;

  Sammanfattning : I en tid då en världsomfattande pandemi lamslagit stora delar av samhället har även mångaföretag tvingats ställa om. Att minska smittspridningen av Covid-19 viruset mellan människorhar varit avgörande för att bekämpa pandemin innan ett vaccin kommit och social distanseringhar varit ordet på allas läppar under 2020. LÄS MER

 2. 27. Unga kvinnor som fått dyslexidiagnos sent : Varför blev de inte upptäckta?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Hampusgård; [2020]
  Nyckelord :Genus; Sociokulturellt perspektiv; Didaktik; Dyslexi; Läs- och skrivsvårigheter; Sen diagnos; Grundskola; Kvalitativ intervju; Dubbelt misslyckande;

  Sammanfattning : Unga kvinnor som fått dyslexidiagnos sent – Varför blev de inte upptäckta?   Syftet med uppsatsen var att öka våra kunskaper om hur tidiga läs- och skrivsvårigheter hos flickor kan upptäckas och öka kunskaperna om de strategier flickor använder för att hantera sina svårigheter innan de upptäckts. Uppsatsen vill även bidra till att förstå fenomenet av oupptäckta läs- och skrivsvårigheter ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 28. Ljudmaskering i kontorslandskap : En studie om optimering av ljudmaskeringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Filip Garpensvärd; Anton Knutar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis contains a study of how sound masking systems can be implemented in existing open-plan offices in order to lower the speech intelligibility. The purpose is to investigate how to optimize the sound pressure level and frequency response for a sound masking system. LÄS MER

 4. 29. Att vara eller inte vara, på kontoret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Eriksson; Evelina Åhlén; Julia Sjöström; Martina Alexandra Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Social relations; social interactions; virtual workplace; dramaturgical perspective; working from home; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Att vara eller inte vara, på kontoret - En kvalitativ studie om hur de sociala interaktionerna försvåras efter en plötslig övergång till en virtuell miljö Seminariedatum: 2020-06-03 Kurs: FEKH49 Författare: Gustaf Eriksson, Martina Ohlsson, Julia Sjöström och Evelina Åhlén Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: Sociala relationer, sociala interaktioner, virtuell arbetsplats, dramaturgiskt perspektiv, arbeta hemifrån Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de sociala interaktionerna inom ett fysiskt etablerat arbetslag har försvårats i en virtuell miljö och därmed bidra till nuvarande forskning. Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning om sociala relationer och interaktioner, både på en fysiskt samt virtuell arbetsplats, ligger till grund för denna studie. LÄS MER

 5. 30. Framgångsfaktorer för att upprätthålla verksamheten genom remote work : En fallstudie om användning av remote work under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ida Glenne; Julia Zimmergren; [2020]
  Nyckelord :Remote work; distansarbete; framgångsfaktorer; verksamhetskontinuitet;

  Sammanfattning : År 2020 kom ett nytt influensavirus kallat coronaviruset (Covid-19) som spreds och utvecklades till en pandemi. Detta skapade ett behov av beredskap hos verksamheter i form av alternativa lösningar till kontorslokaler för att kunna skydda sina anställda och samtidigt upprätthålla verksamheten. En strategi för detta är remote work (i.e. LÄS MER