Sökning: "hemliga tvångsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden hemliga tvångsmedel.

 1. 1. Domarjäv och objektivitet: En analys av de svenska jävsreglerna vid dömande efter beslut om häktning eller hemliga tvångsmedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Domarjäv; objektivitet; häktning; hemliga tvångsmedel.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Polisiär brottsprevention i rättsstaten – Kan inhämtning i underrättelseverksamhet förenas med rättssäkerhet och rättstrygghet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Annika Ignell; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; hemliga tvångsmedel; underrättelseverksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The law on retrieval of data allows a secret coercive measure that enables the police to gather information about electronic communication for intelligence purpose. The aim of this thesis is to study how the requirements set in a state led by the rule of law, such as predictability in legal matters and sufficient safeguards against misuse, are satisfied in the law on retrieval of data, in relation to the right to respect for private life. LÄS MER

 3. 3. Förändrade förutsättningar i kampen om statliga trojaner : En studie av policyprocessen om hemlig dataavläsning 2005 – 2017

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Kim Bodén; [2018]
  Nyckelord :hemlig dataavläsning; hemliga tvångsmedel; brottsbekämpning; integritetsintrång; policyprocess; processpårning; Advocacy Coalition Framework; ACF; policystabilitet; policyförändring; koalitioner; politiska resurser; policynarrativ; policyarenor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Digital övervakning som processuellt tvångsmedel - förhållandet mellan hemlig dataavläsning och den personliga integriteten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pär Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personal integrity has the benefit of enjoying protection regulated by the constitutional law. In order to answer the question, what is being protected, I look for the answers in this paper, using on one hand, philosophical definitions and on the other hand legal definitions. LÄS MER

 5. 5. Den kriminalpolitiska debatten om skjutvapenbrott : En kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Michaela Jonsson; Sinita Berggren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera hur skjutvapenbrott beskrivs i statens offentliga utredningar under perioden 1994-2014, vi ville se om det skett några förändringar över tid i den kriminalpolitiska debatten gällande den specifika brottstypen. Frågeställningarnas fokus låg främst på hur brottet konstrueras samt vilka motåtgärder som anses lämpliga och hur detta kan förstås utifrån teorier om normaliseringsprocesser. LÄS MER