Sökning: "hemliga tvångsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden hemliga tvångsmedel.

 1. 1. Hemlig dataavläsning - Ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet, eller en alltför långtgående inskränkning av individens rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet; effektivitet; effektivitetsbegreppet; brottsbekämpande myndigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning samt att jämföra den med tidigare tvångsmedelslagstiftningar och utvärdera tillämpningen av dem. Detta görs för att få möjlighet att analysera lagens lämplighet och den avvägning som lagen aktualiserar i dess införande och tillämpning, nämligen intresset av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan och intresset av den personliga integriteten å andra sidan. LÄS MER

 2. 2. Det offentliga ombudet: En undersökning av det offentliga ombudets rättsliga roll och processuella ställning i ärenden om hemliga tvångsmedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Hedström; [2020]
  Nyckelord :Offentligt ombud; hemliga tvångsmedel; ärenden om hemliga tvångsmedel; rättslig roll; processuell ställning; rättssäkerhetsgarantier.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hemlig dataavläsning : Avvägningen mellan en effektiv metod och rätten till skydd för personlig integritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Hellgren; [2020]
  Nyckelord :hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Statliga trojaner i kampen mot grov brottslighet - En studie av lagen om hemlig dataavläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Abtin Khoshnood; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Straffprocessrätt; Criminal procedure; Hemlig dataavläsning; Secret Data Interception; God lagstiftning; Hemliga tvångsmedel; Clandestine coercive measures; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Secret Data Interception Act came into force on 1 April 2020 despite the fact that the adoption of the law had been questioned by several consulta-tion bodies. Secret data interception is a clandestine coercive measure through which the law enforcement agencies access a communication device and obtain the information found therein. LÄS MER

 5. 5. Avlyssnad? : En studie om användandet av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Lövgren; [2020]
  Nyckelord :prevention; secret interception measures; coercive measures; lawful interception; ECHR; European convention; human rights; privacy; private life;

  Sammanfattning : The legal mandate for taking secret interception measures has increased. Law enforcement agencies can now not only monitor the communications of individuals when they are suspected of a crime. Secret interception measures can be taken before a crime is committed, if there are vague signs that an individual could perhaps commit a crime. LÄS MER