Sökning: "hemmaboende barn"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden hemmaboende barn.

 1. 1. Balans mellan arbete och privatliv hos anställda vid en statlig myndighet : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tina Andersson; Matilda Sjölin; [2019]
  Nyckelord :Gränser mellan roller; balans mellan arbete och privatliv; konflikt; berikning; flexibelt arbete; könsskillnader; hemmaboende barn; ledande befattning; anställda vid statlig myndighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka upplevelsen av balans mellan arbete och privatliv hos anställda vid en svensk statlig myndighet. Detta gjordes genom att mäta den upplevda balansen och dess påverkan av flexibelt arbetssätt, kön, hemmaboende barn samt ledande befattning. Studien var kvantitativ med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Vem är föräldraledig? : En kvantitativ studie om mäns föräldraledighetsuttag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Norah Nyblaeus; Marina Kullbrandt; [2019]
  Nyckelord :Föräldraledighet; Jämställdhet; Relativa resurser; Genussystem; Doing Gender;

  Sammanfattning : Trots att män och kvinnor sedan länge har haft rätt till lika stor del av föräldraledigheten i Sverige är uttaget av föräldraledighet mellan män och kvinnor fortfarande inte jämställt. Därav syftade denna studie att undersöka en del faktorer och dess påverkan på mäns föräldraledighetsuttag i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Stress och aktivitetsbalans bland lärare : En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Maria Ehlin; Sanna Rundquist; [2018]
  Nyckelord :Living with children; Occupational Balanced Questionnaire OBQ ; Occupational therapy; Quantitative study; Arbetsterapi; Hemmaboende barn; Kvantitativ studie; Occupational Balanced Questionnaire OBQ ;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ökar i samhället och de som arbetar inom kontaktyrken löper stor risk att utsättas för stress. Tre av tio lärare i förskoleklass, grundskolan och fritidshem har besvär relaterade till arbetet som i stor utsträckning är orsakad av stress. En individs aktivitetsbalans påverkar dennes hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Vad driver dig till handling? En kvalitativ studie om föräldrars resonemang vid livsmedelsval och måltidssituationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Malin Arvidsson; Frida Johansson; Sandra Nilsson; [2015-08-10]
  Nyckelord :Familjer; föräldrar; intervjustudie; kvalitativ innehållsanalys; ivsmedelsval; måltidssituationer;

  Sammanfattning : I dagens konsumtionssamhälle finns ett nästintill oändligt antal valmöjligheter som sätterkonsumentens värderingar i relation till dennes resurser, på sin spets. Att agera utifrån sinaegna värderingar som individ kan vara svårt, så hur är det då när du ansvarar för fler personervid val av livsmedel och hur påverkar detta måltidssituationerna i en familj? Studiens syfte äratt utforska aspekter som är av betydelse vid livsmedelsval och måltidssituationer hos familjermed hemmaboende barn. LÄS MER

 5. 5. ”Har du PMS, eller?” En kvantitativ studie över psykosociala faktorers samband med premenstruellt syndrom.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Ekholm; Ina Rosvall; [2015]
  Nyckelord :PMS; PMDS; premenstruell; psykosocial; Silencing the Self; perfektionism; depression; coping; attribution; partner; föräldraskap; attityd; ålder; utbildningsnivå; preventivmedel; kvantitativ forskning; enkät; Sverige; PMDD; premenstrual; psychosocial; Perfectionism; relational; parenthood; attitude; age; education; oral contraceptive; quantitative research; survey; Sweden.; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Psykosociala faktorers samband med PMS undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 1320 svensktalande kvinnor och transpersoner med aktiv menscykel. Studien visade samband mellan höga nivåer av PMS och att bo tillsammans med barn eller partner samt att ha en mindre stöttande partner och låg relationstillfredställelse. LÄS MER