Sökning: "hemmasittare"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet hemmasittare.

 1. 1. Digital vägledning efter coronapandemin : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares förhållningssätt till digital vägledning efter coronapandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Daniel Möcklö; Johan Hebro; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; digital vägledning; face-to-face-samtal; coronapandemi; kommunikation.;

  Sammanfattning : Från och med 1 april 2022 klassas inte längre Covid-19 som en allmänfarlig- eller samhällsfarlig sjukdom och restriktionerna som tidigare tvingade fram digital vägledning i skolor gäller inte längre.Studiens syfte och frågeställning är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare förhåller sig till digital vägledning efter covid-19 pandemin och vilka fördelar- samt nackdelar de upplevt med digital vägledning. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorn och hemmasittaren - En kvalitativ intervjustudie av grundskolans skolkuratorer och deras erfarenheter av att arbeta med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Max Skarpås Torres; Ivan Vuckovic; [2022]
  Nyckelord :school counselor; truancy; interview; neo-institutional theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine experiences among compulsory school counselors in Sweden working with truants ,“hemmasittare” in Swedish. The method chosen for this study was qualitative interviews, seven different school counselors were interviewed. LÄS MER

 3. 3. Upplevda framgångsfaktorer vid problematisk skolfrånvaro- Åtgärder och insatser som främjar återgång till skolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sophie Joelsson; [2022]
  Nyckelord :problematisk skolfrånvaro; hemmasittare; återintegrering; återanpassning; framgångsfaktorer; åtgärder; insatser; relationer; resurser; relevanta anpassningar; Bronfenbrenner; systemteori; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att undersöka vilka insatser och åtgärder som upplevs som hjälpsamma för att återintegrera elever med problematisk frånvaro till skolan. Forskningsansatsen är kvalitativ med tematisk analys (TA) som metod. LÄS MER

 4. 4. Problematisk skolfrånvaro : En sammanställning av orsaker och lösningar på individ, interaktions, och strukturnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Jacob Zandén Carlström; Berg Anton; [2022]
  Nyckelord :problematisk skolfrånvaro; skolvägran; skolk; hemmasittare; elevhälsa;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro har associerats med en rad olika negativakonsekvenser för individen såväl som för familjen, skolan och ävensamhället i stort. Strategierna för att hantera problemet och minska antaletfrånvarande elever är många och varierande. LÄS MER

 5. 5. Ingen vill vara en hemmasittare : elevers, vårdnadshavares och skolpersonals tankar och erfarenheter kring orsaker till problematisk skolfrånvaro och möjligheter och hinder i vägen tillbaka till skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Johnsson; Lotta Lödesjö; [2022]
  Nyckelord :adhd; autism; hemmasittare; intellektuell funktionsnedsättning; problematisk skolfrånvaro; ökad skolnärvaro;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro är idag ett växande problem som påverkar både eleven och samhället i stort. I vår sökning efter forskning inom området upptäckte vi att forskning kring återgången till skolan efter problematisk skolfrånvaro är eftersatt. Vi såg det därför som intressant att undersöka detta. LÄS MER